^ Back to Top

ประกวดนาฏศิลป์เอเชียสร้างสรรค์ร่วมสมัย (Asian Creative Contemporary Dance Contest)

ประกวดนาฏศิลป์เอเชียสร้างสรรค์ร่วมสมัย (Asian Creative Contemporary Dance Contest)

โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์เอเชียสร้างสรรค์ร่วมสมัย : Asian Creative Contemporary Dance Contest ในโครงการ "ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ประกวด

 • ประเภทนักเรียน
  • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเดียวกัน
  • ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านการรับรองการสมัครโดยผู้อํานวยการโรงเรียน
  • รวมกลุ่มกันเป็นทีม ทีมละ 3-12 คน
  • สมัครเข้าประกวดได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม
 • ประเภทนักศึกษา
  • เป็นนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี
  • สมาชิกของแต่ละทีม จะต้องประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษาอย่างน้อย 1 คน
  • รวมกลุ่มกันเป็นทีม ทีมละ 3-12 คน

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
2. รูปถ่ายของสมาชิกแต่ละคน ขนาด 1”-2” จํานวน 1 รูป
3. สรุปแนวคิดในการแสดงนาฏศิลป์เอเชียร่วมสมัย ว่าประมวลหรือสังเคราะห์นาฏศิลป์และคีตศิลป์ประเภทใดบ้าง และอย่างไร โดยต้องการสื่อความหมายใด ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.arts.su.ac.th/เอเชียศึกษา และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่คุณบุรียาหรือคุณบุษกร สํานักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร์
3. รับสมัครระหว่างวันที่ 5-30 มกราคม 2558
4. จับสลากลําดับของการแสดงในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สํานักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร์
5. ประกาศรายชื่อผู้ประกวดและลําดับของการแสดง ทางเว็บไซต์www.arts.su.ac.th/เอเชียศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

กําหนดการประกวด

 • ประเภทนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมเทพยสุวรรณ
 • ประเภทนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมเทพยสุวรรณ

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการแสดง
1. ใช้เวลาทีมละไม่เกิน 8 นาที (รวมเวลาในการจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์)
2. ไม่จํากัดอุปกรณ์ประกอบการแสดง
3. ผู้ประกวดต้องส่งแผ่นซีดีรอมที่ใช้ประกอบการแสดงก่อนวันประกวดอย่างน้อย 1 วัน ให้แก่คุณบุรียาหรือคุณบุษกร ที่สํานักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมของเพลงที่ใช้ในการแสดง
4. ในวันประกวด ผู้ประกวดต้องลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวระหว่างเวลา 17.00-17.30 น. และต้องเก็บตัวในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ก่อนกําหนดการแสดงของตนอย่างน้อย 30 นาที มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์เอเชียสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่เข้าร่วมการประกวด
นาฏศิลป์เอเชียสร้างสรรค์ร่วมสมัย คือ ผลงานสร้างสรรค์ที่เน้นการแสดงออกทางร่างกายภายนอก โดยสื่อถึงความหมายภายใน ลักษณะของการเต้นและองค์ประกอบต่างๆต้องพัฒนา (Develop) และสร้างสรรค์ (Create) จากศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยสามารถแบ่งวิธีการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้
1. เป็นการผสมผสาน ระหว่างนาฏศิลป์แบบดั้งเดิมกับนาฏศิลป์ตามสมัยนิยม
2. เป็นการผสมผสาน ระหว่างนาฏศิลปของประเทศต ์ ่างๆเข้าด้วยกัน
3. เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบ (Form) ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด แต่ต้องสามารถระบุรูปแบบและความหมายของนาฏศิลป์ดั้งเดิม ที่นํามาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ได้

ทั้งนี้นักเต้นหรือนักออกแบบท่าเต้นมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ โดยต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ เช่น ดนตรี การออกแบบเครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้าทำผม

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ทักษะการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยและความสามารถพิเศษ
3. ความชัดเจนของแนวคิดในการแสดง
หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท

 •  ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 4 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วยถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบด้วยเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วยเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • รางวัล Popular Vote ประกอบด้วยเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
 • ระดับอุดมศึกษา จํานวน 4 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วยถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบด้วยเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วยเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • รางวัล Popular Vote ประกอบด้วยเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท

หมายเหตุ : รางวัล Popular Vote รวบรวมผลจากผู้ร่วมชมการแสดงในห้องประชุมเทพยสุวรรณเท่านั้น

Deadline: 
05 Jan 2015 10:00 to 30 Jan 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.