^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ"

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 1,200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ประเภทการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ช.)
 • ระดับอุดมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ส.)

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ
 • ระดับมัธยมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ช.) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ
 • ระดับอุดมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ส.) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557

การส่งผลงาน

 • ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่
  สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
  เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 • ทาง E-mail : prdthailand@gmail.com
Total Prize Money: 
120,000 Baht
Deadline: 
31 Oct 2014 10:00 to 30 Nov 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.