^ Back to Top

แข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557​

แข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557​

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,950,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้เป็นแนวทางใน การบริหารจัดการองค์กรและดำเนินธุรกิจ โดยผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ
 2. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับคณาจารย์ทั่วประเทศ เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ขยายไปสู่นิสิตนักศึกษาสู่สังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 3. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างทุนทางปัญญาให้กับ ทุกภาคส่วนในสังคม เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นทุนที่ไม่มีวันหมด ยิ่งใช้ยิ่งงอกเงย สร้างคุณค่า และพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง ตามพันธกิจหลักของธนาคาร 
 4. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ โดยการน้อมนำพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ

คุณสมบตัขิองผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สมัครเป็นทีมๆ ละ 5 คน ( ตลอดการดำเนินโครงการโดยไม่มีการเปลื่ยนสมาชิกในทีม)
 • สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน 
 • ผู้สมัครทุกทีมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรองจำนวน 1 คน
 • สถาบันการศึกษา สามารถสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน

กระบวนการเข้าร่วมโครงการ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ (พ.ค.–ก.ค. 57)
 • สัมมนา KTB-USR (2-3 ก.ค. 57)
 • สมัครเข้าร่วมโครงการ (16 ก.ค.-10 ก.ย.57)
 • ประกาศผลรอบแรกเข้าร่วม White Camp (22 ก.ย. 57)
 • กิจกรรม White Camp 
  • (18-19 ต.ค. 57)ขอนแก่น/เชียงใหม่
  • (25-26 ต.ค. 57) กรุงเทพ ปทุมธานี นครศรีธรรมราช
 • ประกาศผลทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ (17 พ.ย. 57)
 • ดำเนินโครงการจริงตามที่เสนอ (พ.ย.-ธ.ค.57)
 • ธนาคารเข้าสังเกตการณ์ Site Visit (17-26 ธ.ค.57).
 • ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และโปสเตอร์ (15 ม.ค. 58)
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (12-13 ก.พ.58)
 • ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (มี.ค.58)
 • ศึกษาดูดูงานต่างประเทศ (เม.ย.58)

ติดต่อโครงการ

 • ผู้ประสานงานโครงการ: คุณวรเนาว์ ดลเสมอ /นางสาวณัฐฌา รุ่มนุ่ม
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม
 • สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • สถานที่ติดต่อ : อาคารสุขุมวิท ชั ้น 22 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์ : 02-208-8674-6
 • โทรสาร : 02-256-8341
 • E-Mail : woranao.donsamer@ktb.co.th, natcha.rumnum@ktb.co.th
 • Website : www.bizethics.ktb.co.
Total Prize Money: 
1,950,000 Baht
Deadline: 
16 Jul 2014 10:00 to 10 Sep 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.