^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”

ประกวดภาพถ่าย “ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” (Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism) ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่

คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ (ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย)

หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพ ที่ถ่ายโดยการใช้กล้องบรรจุฟิล์ม และกล้อง Digital
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งต้องตั้งชื่อภาพ และบรรยายถึงแรงบันดาลใจในการ ถ่ายภาพ (ไม่เกิน 2 บรรทัด) เพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวดโดยระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์  ที่อยู่ ของผู้ส่งภาพเข้าประกวดอย่างชัดเจน พร้อมระบุ วัน เดือน ปี ที่ถ่ายภาพนั้น ในใบสมัครที่กำหนด และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตัวเอง
3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถ่ายทำในเขตพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2557 
4. ภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • ภาพถ่ายการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
 • ภาพถ่ายการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
 • ภาพถ่ายกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่น ๆ

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ภาพถ่าย ฟิล์ม แผ่นซีดี ให้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวดและให้สิทธิกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยยอมรับในกติกาเงื่อนไขของผู้จัด โดยทางผู้จัดจะให้เครดิตแก่เจ้าของภาพที่ส่งเข้าประกวดในการเผยแพร่ ในสื่อต่าง ๆ
6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถที่จะใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ สำหรับขั้นตอนการผลิตภาพ ห้าม ตัดต่อ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสี-แสง ของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น ถ้ามีข้อโต้แย้ง กรรมการสามารถนำภาพถ่ายเข้าตรวจสอบทางเทคนิค และยึดรางวัลคืนได้
7. การส่งผลงาน ภาพถ่ายเข้าประกวด ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีหรือขาวดำ ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน โดยขนาดของภาพด้านใดด้านหนึ่งต้องยาว 18 นิ้ว และอีกด้านต้องไม่เกิน 12 นิ้ว นำภาพติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว/ดำ                     ขนาด 16 นิ้ว × 22 นิ้ว พร้อมส่งไฟล์ภาพต้นฉบับสกุล TIFF และ JPEG ที่มีความละเอียดสูงสุดของกล้องบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD จากนั้นบรรจุลงในซองพลาสติกปะติดไว้ด้านหลังภาพ พร้อมใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน 
8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ  และมีสิทธิ์ในการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รับรางวัลซ้ำซ้อน กับภาพถ่ายที่เป็นประเภทเดียวกัน
10. การตัดสินของคณะกรรมการจะยึดหลักที่เป็นมาตรฐานสากล และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะทักท้วงหรือเรียกร้องใดๆ มิได้

รางวัล

 • ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จะได้รับรางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ                จำนวนเงิน    10,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จำนวนเงิน      5,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวนเงิน      3,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล
  • รางวัลชมเชย                 จำนวนเงิน      1,000    บาท   พร้อมโล่รางวัล  5   รางวัล
 • ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม จะได้รับรางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ                จำนวนเงิน    10,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จำนวนเงิน      5,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวนเงิน      3,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล
  • รางวัลชมเชย                 จำนวนเงิน      1,000    บาท   พร้อมโล่รางวัล  5   รางวัล
 • ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่น ๆ จะได้รับรางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ                จำนวนเงิน    10,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จำนวนเงิน      5,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวนเงิน      3,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล
  • รางวัลชมเชย                 จำนวนเงิน      1,000    บาท   พร้อมโล่รางวัล  5   รางวัล

การส่งผลงาน
1. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 16  กรกฎาคม 2557 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดราชบุรี) โทรศัพท์ 0-3232-2028
2. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์  ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  ส่ง... สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000  (วงเล็บมุมซอง  “ประกวดภาพถ่าย”)
3. โหลดใบสมัคร ได้ที่ เว็บไซด์ www.ratchaburi.mots.go.th

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย
1. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปิน ศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์
2. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
3. ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี
4. คุณวศินบุรี  สุพานิชวรภาชน์ ศิลปิน ศิลปาธร สาขาการออกแบบ
5. คุณดาว วาสิกศิริ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2556-2558
6. ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดราชบุรี
7. ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี

ผลการตัดสิน
1. ประกาศผลการตัดสินให้ทราบภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี และ ทางเว็บไซด์ www.ratchaburi@mots.go.th
2. รับรางวัล ในงานจัดแสดงภาพถ่ายที่ชนะการประกวด Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism ณ สถานที่จัดงาน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผล

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสราวุธ พลเสน

Deadline: 
16 Jun 2014 10:00 to 16 Jul 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.