^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น “แหล่งการเรียนรู้ของฉัน”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “แหล่งการเรียนรู้ของฉัน”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเชิญนักเรียนใระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “แหล่งการเรียนรู้ของฉัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด
ประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “แหล่งการเรียนรู้ของฉัน” โดยเป็นการแนะนำแหล่งการเรียนรู้ที่ใกล้ตัว หรือแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของนักเรียน เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูลของชุมชนเป็นต้น จัดทำนำเสนอเป็นภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 10 นาที

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ต้องเป็นภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ประกวด “แหล่งการเรียนรู้ของฉัน”
2. ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดทำขึ้นเอง พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องของภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด
3. ถ่ายทอดออกมาเข้าใจง่ายชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์
4. ความยาวของภาพยนตร์สั้นไม่เกิน 10 นาที
5. รวมกลุ่มกันทำไม่เกิน 5 คน

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. การตั้งชื่อเรื่องมีความน่าสนใจ ตรงกับเนื้อหา 20 คะแนน
2. การสื่อสารเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 20 คะแนน
3. การสื่อสารด้วยภาพและเสียง 20 คะแนน
4. บทและความต่อเนื่องในการนำเสนอ 20 คะแนน
5. ความน่าสนใจของเนื้อเรื่อง 20 คะแนน

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่งใบสมัครตอบรับแจ้งความประสงค์เข้าประกวดภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 และส่งผลงานภาพยนตร์สั้นมาภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยบันทึกผลงานลงในแผ่น CD หรือ DVD 

วิธีการส่งใบสมัคร

  • ส่งทาง E-mail : kantaya.k@nida.ac.thnattakit.c@ics.nida.ac.th
  • ส่งทาง FAX : 02 - 3759026
  • ส่งทางไปรษณีย์ : คุณณัฐกิจ ฉัตรชัยกิจขจร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ แขวงคลองจั่น กทม. 10240 (วงเล็บมุมซองด้านล่างว่าส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด)

ระกาศผล
15 สิงหาคม 2557

รางวัล
นักเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้มารับประกาศนียบัตรที่ สำนักบรรณสารการพัฒนา ชั้น 6 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมรับเงินรางวัล ดังนี้

  • รางวัลที่ 1 จำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2727-3833-4
facebook : Nidalibrary

Total Prize Money: 
10,000 Baht
Deadline: 
08 Jun 2014 10:00 to 20 Jun 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.