^ Back to Top

ประกวดโครงการรณรงค์ หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้”

ประกวดโครงการรณรงค์ หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้”

กลุ่มบริษัท ทรู ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ส่งผลงานการประกวดโครงการรณรงค์ หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปลูกปัญญา และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา

หลักการและเหตุผล
ทรูเชื่อว่า คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์คือ “การให้” เมื่อเราเปลี่ยนจากการได้รับเป็น “การให้” ที่ปราศจากเงื่อนไข ให้ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการให้ที่ทำให้ ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุขก่อเกิดสายใยแห่งการให้อย่างต่อเนื่อง เกิด “กระแสความดี” เป็นต้นทางแห่งความสุข เพราะการให้เพียงครั้งเดียวอาจเกิดผลมหาศาลต่อผู้รับ จนสามารถเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้รับได้ตลอดกาล และทำให้เกิดความอยากให้ต่อไปแก่ผู้อื่น ส่งต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งและต่อๆ ไปไม่รู้จบ ซึ่งธรรมชาติของมนุษย์นั้น ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรต่อกัน “การให้” จึงเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่ดีที่สุด เพราะการให้สามารถเชื่อมโยงผู้คนให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างผาสุข และสร้างความประทับใจจนเป็นแรงบันดาลใจให้ทำสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่นได้อย่างไม่สิ้นสุด

กลุ่มบริษัท ทรู จึงขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนไทย มาสร้างจิตสำนึกใหม่ร่วมกันด้วยการเริ่มต้นเป็นผู้ให้มากกว่าขอ…หรือรอที่จะ รับเพียงฝ่ายเดียว เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมของ “การให้” จนเกิดเป็นสำนึกและคุณธรรมในใจ เกิดภูมิคุ้มกันความดีที่เริ่มต้นจากตัวเอง ขยายผลของการให้สู่ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นห่วงโซ่ของการให้เพื่อส่วนรวม ให้ทุกชีวิตได้สร้างความสุข และนำกำลังความสามารถไปพัฒนาให้เกิดสิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป กับโครงการค่ายเยาวชนทรู ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้” ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่าแสนบาท และโรงเรียนได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557 โดยให้ส่งแนวคิด รูปแบบโครงการ และแผนการรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้” เพื่อรับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนทรู สร้างสรรค์ความดี กับวิทยากรเก่งๆ มากมาย ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ10 โครงการที่ได้รับคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศ จะได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจริง ซึ่งทรูวิชั่นส์จะเดินทางไปบันทึกภาพกิจกรรมเพื่อนำมาเผยแพร่ทางช่องรายการ ต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ และตัดสินหาผู้ชนะเลิศต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องของการให้ และรณรงค์ “การให้” เกิดเป็น “กระแสความดี” ส่งต่อแรงบันดาลใจในการให้และทำสิ่งๆ ดีไปยังครู โรงเรียน ชุมชน และสังคมต่อไป
 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ครู โรงเรียน และชุมชน มีความดีเป็นพื้นฐานในจิตใจ รู้จักการให้และการแบ่งปัน จนเกิดเป็นสำนึกและคุณธรรมในใจ
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน และโรงเรียนกับชุมชน    ในการรณรงค์ร่วมมือกันพัฒนาปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการให้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
 4. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในทุกสังกัด
 2. สมัครเข้าร่วมเป็นทีมๆ ละ 3 คนต่อ 1 โครงการ โดย 1 โรงเรียนสมัครได้ 1 ทีมเท่านั้น
 3. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารโรงเรียนรับรองโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

 • www.trueplookpanya.com
 • www.truevisionswecare.com
 • www.nsm.or.th
 • www.facebook.com/trueyouthcamp

รูปแบบการจัดทำโครงการ-การจัดส่ง
ผู้สมัครแต่ละทีมส่งใบสมัครพร้อมโครงการ และแผนการรณรงค์ ในหัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้” ในรูปแบบเล่มรายงานอย่างละเอียด ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยส่ง โครงการมาที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู
เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 11 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทรสาร 02-615-9615 หรือ E-Mail : suwaphatr_itt@truecorp.co.th
ภายในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557

หลักเกณฑ์การประกวด

 • รอบที่ 1
  • คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ และเป็นรูปธรรม จำนวน 30 โครงการ เพื่อเข้าร่วม กิจกรรมค่ายเยาวชนทรู “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้” เป็นเวลา 4 คืน 5 วัน ในระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) อำเภอคลองห้า จังหวัดปทุมธานี
  • ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการๆ ละ 1 ท่าน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการรณรงค์ภายในโรงเรียนและชุมชน ในระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้วย
 • รอบที่ 2
  • คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 โดยจะคัดเลือกจาก 30 โครงการ ให้เหลือเพียง 10 โครงการ เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
  • โครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 โครงการจะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการจริง ภายในโรงเรียนและชุมชน โครงการละ 10,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการจริง ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2557
  • ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557 คณะกรรมการเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ฯ ทั้ง 10 โครงการ โดยแต่ละทีมนำเสนอการดำเนินโครงการรณรงค์ฯ ในรูปแบบ Presentation (PowerPoint หรือ วีดีโอ) พร้อมจัดกิจกรรมการรณรงค์ภายในโรงเรียน และชุมชนจริง เพื่อบันทึกภาพประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ของโรงเรียนผ่านทางทรูวิชั่นส์ต่อ ไป
 • รอบที่ 3
  • คณะกรรมการตัดสินโครงการรอบสุดท้าย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มบริษัท ทรู, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาดังต่อไปนี้
   • สามารถตอบโจทย์ในหัวข้อการประกวดได้อย่างชัดเจน
   • วิธีการดำเนินโครงการเป็นขั้นตอน ชัดเจน และดำเนินการได้จริง
   • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรูปแบบการนำเสนอ
   • ผลที่ได้รับคุ้มค่า และมีความต่อเนื่องของโครงการ
   • มีการประเมินผล และติดตามผลความสำเร็จของโครงการ
   • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะกับงบประมาณที่ได้รับ
  • การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล และทุนการศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • สำหรับโรงเรียน
   • ชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปลูกปัญญา และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา*
   • รับสิทธิเป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.” สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • สำหรับนักเรียน
   • ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
  • สำหรับโรงเรียน
   • โล่เกียรติยศ
   • สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปลูกปัญญา และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา*
   • รับสิทธิเป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.” สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับนักเรียน
   • ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
  • สำหรับโรงเรียน
   • โล่เกียรติยศ
   • ชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปลูกปัญญา และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา*
   • รับสิทธิเป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.” สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับนักเรียน
   • ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท

* สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในโครงการทรูปลูกปัญญา ประกอบด้วย
1. เครื่องรับโทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิ้ว พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์
2. ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม พร้อมแพ็คเกจช่องรายการสาระความรู้จากทรูวิชั่นส์กว่า 50 ช่องรายการ ซึ่งเป็นรายการสาระน่ารู้จากทั่วทุกมุมโลก ที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็น

 • รายการคุณภาพที่เด็กทั่วโลกควรได้ดู เช่น
 • Animal Planet สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • National Geographic Channel สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
 • History Channel สารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก วัฒนธรรม และอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก
 • Discovery Channel และ True Explore สารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • Disney Channel และ True Spark รายการสำหรับเด็กและครอบครัว

3. สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ True Clicklife ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
4. สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
5. USB Easy Cap อุปกรณ์สำหรับอัดและบันทึกรายการสาระความรู้ เพื่อสร้างความรู้ประจำโรงเรียนได้ง่ายๆ
6. DVD เกมพอเพียง เกมฝึกทักษะแฝงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. DVD White Net โปรแกรมสำหรับกลั่นกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
8. DVD E book การ์ตูนสามเณรปลูกปัญญาธรรม พร้อมบทสวดมนต์
9. หนังสือการ์ตูน ชุดสามเณรปลูกปัญญาธรรม มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม

 • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล
  • สำหรับโรงเรียน
   • โล่เกียรติยศ
   • รับสิทธิเป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.” สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • สำหรับนักเรียน
   • ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • • สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
   • ใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ โครงการที่ได้รับรางวัล จะได้รับการเผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู 
สุวภัทร อิทธิสถากุล โทรศัพท์ 02-615-9788, 083-827-6556

วัน/เวลา จัดกิจกรรม ประจำปี 2557

 • ปิดรับโครงการ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้” วันที่ 1 มิ.ย. 2557
 • ปิดรับโครงการ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้” วันที่ 30 มิ.ย. 2557
 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการพร้อมแจ้งผลการคัดเลือก 30 โครงการที่เข้ารอบ วันที่ 9 ก.ค. 2557
 • กิจกรรมค่ายเยาวชนทรูฯ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี วันที่ 24-28 ก.ค. 2557
 • ประกาศผล 10 โครงการสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพร้อมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯ วันที่ 28 ก.ค. 2557 
 • 10 โครงการที่เข้ารอบสุดท้าย ดำเนินโครงการจริงในโรงเรียนและชุมชน วันที่ 29 ก.ค. - 31 ส.ค. 2557
 • คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ ภายในโรงเรียนและชุมชนทั้ง 10 โครงการ วันที่ 1-30 ก.ย. 2557
 • ประกาศผลและมอบรางวัลโครงการรณรงค์ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้” วันที่ 27 พ.ย. 2557
File attachments: 
Deadline: 
01 Jun 2014 10:00 to 30 Jun 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.