^ Back to Top

ประกวด "Thailand Animation Contest 2014 by Allianz Ayudhya"

Thailand Animation Contest 2014 by Allianz Ayudhya

บมจ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Thailand Animation Contest 2014 by Allianz Ayudhya : ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2014 โดย อลิอันซ์ อยุธยา" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร และรางวัลอื่นๆ

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา
 2. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานเป็นทีม ๆ ละ ไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง
 3. ผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหา ให้ตรงกับหัวข้อที่กำาหนดมีความยาวไม่เกิน 3 นาที
 4. ผลงานจะต้องสร้างด้วยโปรแกรมโอเพนซอร์สเท่านั้น
 5. หากผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน อยู่ในรูปแบบ 2D จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 1 องค์ ประกอบอยู่ในรูปแบบ 3D ที่เห็นได้เด่นชัด เช่น ฉาก หรือ ตัวละคร เป็นต้น
 6. สำาหรับทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกในทุกรอบ จะต้องเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมที่โครงการกำาหนดในแต่ละรอบของการแข่ง ขัน มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การแข่งขัน
 7. ในแต่ละทีมจะต้องตั้งชื่อผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าแข่งขัน
 8. ผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อที่ประกวด
 9. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบที่ 3 และรอบที่ 4 (รอบสุดท้าย) จะต้องส่งผลงานในรูปแบบละขนาดไฟล์ตามที่ข้อตกลงที่กำาหนดในแต่ละรอบ
 10. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นการคัดลอก เลียนแบบ ตัดต่อ หรือนำาเอาผลงานของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด
 11. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้ ผู้ประกวดต้องให้สิทธิแก่ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ประเภทการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา
 • ระดับอุดมศึกษา

กติกาการแข่งขัน

 1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ได้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 4 มิถุนายน 2557 (ปิดลงทะเบียน 17.00 น.)
 2. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง
 3. ผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่ โครงการกำหนด และมีความยาว 3 นาที และสร้างด้วยโปรแกรมโอเพนซอร์สเท่านั้น
 4. หากผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน อยู่ในรูปแบบ 2D จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 1 องค์ ประกอบอยู่ในรูปแบบ 3D ที่เห็นได้เด่นชัด เช่น ฉาก หรือ ตัวละคร เป็นต้น
 5. สำหรับทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกในทุกรอบ จะต้องเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมที่โครงการกำหนด ในแต่ละรอบของการแข่งขัน มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การแข่งขัน
 6. หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 มิถุนายน 2557

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี
 2. มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆจริง
 3. มีความสามารถในการพัฒนาภาพเคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง

หมายเหตุ:
ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันทุกผลงาน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องให้สิทธิแก่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น     

ขั้นตอนการแข่งขัน
ลงทะเบียนออนไลน์ : นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเข้าร่วมแข่งขันจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 4 มิถุนายน 2557 (ปิดลงทะเบียน 17.00 น.) ผู้ที่ลงทะเบียน 250 ทีมแรก จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของโครงการตามที่กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานเป็นทีมๆ ละ 3 คน และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง

รอบที่ 1 : ส่ง เนื้อเรื่องย่อ (story) Character sheet และ Character line up พร้อมเอกสารประกอบ ไม่เกินวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยจัดเรียงตามลำดับ ดังนี้

 1. ปกหน้า ระบุชื่อทีม ชื่อผลงาน ชื่อโรงเรียน รายชื่อผู้ร่วมงาน และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4
 2. เนื้อเรื่องย่อ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร font: TH SarabunPSK 16 เท่านั้น
 3. Character sheet จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
  ทั้งนี้ Character sheet จะเป็นการแสดงภาพ และ ข้อมูลจำเพาะของตัวละครหลักแต่ละตัว ได้แก่
  ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถแสดงภาพตัวละครหลักแต่ละตัวในอิริยาบถต่างๆ ได้เพิ่มเติมโดยอิสระ นอกเหนือจากแบบฟอร์มที่กำหนด ลงบนกระดาษ A4 แนบส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์มที่กำหนด
   
  • ชื่อของตัวละคร (Name)
  • ลักษณะเด่นของตัวละคร หรือ รูปภายนอกของตัวละคร (Appearance) เช่น สวย หล่อ พิการ ตัวดำ ขาว ผมหยิก แขนยาว ขาสั้น เป็นต้น
  • การแต่งกายของตัวละคร (Costume & Style) เช่น แต่งตัวแบบเป็นทางการ แต่งตัวแบบลำลอง แต่งตัวตามแบบแฟชั่น เป็นต้น
  • อาชีพ (Occupation)
  • สถานภาพทางสังคม (Social status) เช่น เป็นคนฐานะร่ำรวยหรือยากจน เป็นหัวหน้าหรือลูกน้อง เป็นต้น
  • บุคลิกภาพหรืออุปนิสัยหลัก (Personality type) เป็นพฤติกรรมที่ตัวละครแสดงออกมาให้เห็นได้จากภายนอก เช่น ร่าเริง ดื้อรั้น ก้าวร้าว หรือ เป็นมิตร เป็นต้น
  • ทัศนคติของตัวละครต่อสังคม (Attitude) เป็นความรู้สึกนึกคิดของตัวละครที่มีต่อผู้อื่นและสังคม ซึ่งมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น มองโลกในแง่ดีหรือในแง่ร้าย เจ้าคิดเจ้าแค้นหรือให้อภัยผู้อื่น เป็นต้น
 4. Character Line up จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ Character Line up คือ การนำตัวละครหลักมายืนเรียงกัน เพื่อจะใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวละครทั้งหมดของเรื่อง เช่น ความสูง ภาพรวมของสี หรือ การแต่งกาย
 5. เอกสารแนบท้าย ได้แก่
  • สำเนาใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  • เอกสารใบรับรองอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 ฉบับ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
 6. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ ระดับละ 35 ทีม จะต้องเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นขั้นตอน Pre-production ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รอบที่ 2 : ส่ง Storyboard ขนาด 16:9 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยส่งผลงานดังกล่าว ณ ค่ายอบรม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรมในรูปแบบกระดาษ (กรณีที่ทำลงบนกระดาษ) หรือในรูปแบบ DVD ที่บรรจุไฟล์ storyboard (กรณีที่ทำบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ ระดับละ 20 ทีม จะต้องเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นขั้นตอน Production ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2557 ณ บ้าน วิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)    

รอบที่ 3 : ส่งผลงานที่ประกอบด้วย Animatic clip ที่สมบูรณ์แล้ว ระยะเวลา 3 นาที และ Animation clips ใน shots ที่สมบูรณ์แล้ว อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเรื่อง ไม่เกิน วันที่ 15 กันยายน 2557

 • ทีมผู้ร่วมแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องส่งผลงานประกอบด้วย
  1. Animatic clip ที่สมบูรณ์แล้ว ระยะเวลา 3 นาที และ
  2. Animation clips ใน shots ที่สมบูรณ์แล้ว อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเรื่อง
 • รูปแบบและขนาดไฟล์: ไฟล์นามสกุล .mp4 ; .mov ; หรือ .avi ความละเอียดไม่น้อยกว่า 640x360 pixels ขนาดไม่เกิน 20 MB พร้อมไฟล์ต้นฉบับขององค์ประกอบต่างๆของผลงาน (source files)
 • ทุกองค์ประกอบของผลงานจะต้อง สร้างด้วยโปรแกรม Open Source เท่านั้น
 • หากผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน อยู่ในรูปแบบ 2D จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 1 องค์ประกอบอยู่ในรูปแบบ 3D ที่เห็นได้เด่นชัด เช่น ฉาก หรือ ตัวละคร เป็นต้น ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ ระดับละ 10 ทีม จะต้องเข้ารับการอบรมการสร้างผลงานเอนิเมชั่นขั้นตอน Post-production และพัฒนาผลงานเอนิเมชั่นรอบสุดท้าย ระยะเวลา 3 วัน 3 คืน ระหว่าง วันที่ 25-27 ตุลาคม 2557 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ         

รอบที่ 4 ( รอบสุดท้าย ) : ค่ายพัฒนาผลงาน และการส่งผลงานแบบสมบูรณ์

 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย (10 ทีมต่อระดับ) จะต้องเข้ารับการอบรมการสร้างผลงานเอนิเมชั่นขั้นตอน Post-production และพัฒนาผลงานเอนิเมชั่น พร้อมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ซอฟต์แวร์ต่อคณะ กรรมการ ระหว่างวันที่ 25-26ตุลาคม 2557ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ส่งผลงานภาพเคลื่อนไหวแบบสมบูรณ์ ขนาดความยาว 3 นาที ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของค่ายพัฒนาผลงาน
 • รูปแบบและขนาดไฟล์: ไฟล์นามสกุล .mp4 ; .mov ; หรือ .avi ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1280x720 pixels ขนาดไม่เกิน 20 MB พร้อมไฟล์ต้นฉบับขององค์ประกอบต่างๆของผลงาน (source files)
 • ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจและหนทางสู่อาชีพสาขาเอนิเมชั่น ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557
 • ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ต้องเข้าร่วมงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM) เพื่อฟังผลการตัดสินผลงานชิงชนะเลิศ

ผู้ร่วมแข่งขันจะต้องส่งผลงานรอบที่ 1 และ รอบที่ 3 ทางไปรษณีย์ หรือมาส่งด้วยตัวเองที่
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
วงเล็บมุมซอง ( Thailand Animation Contest 2014 by Allianz Ayudhya )

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2014 โดย อลิอันซ์ อยุธยา

 • ทีมชนะเลิศ
  • รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ทุนการศึกษาจำานวน 50,000 บาท
  • ประกาศนียบัตร
  • กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันภัยรวมท่านละ 1,000,000 บาท จาก อลิอันซ์ อยุธยา
  • ทัศนศึกษาดูงานเอนิเมชั่นที่ประเทศญี่ปุ่น
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ทุนการศึกษาจำานวน 30,000 บาท
  • ประกาศนียบัตร
  • กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันภัยรวมท่านละ 500,000 บาท จาก อลิอันซ์ อยุธยา
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
  • ประกาศนียบัตร
  • กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันภัยรวมท่านละ 500,000 บาท จาก อลิอันซ์ อยุธยา
 • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล
  • รับประกาศนียบัตร
  • ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
  • กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันภัยรวมท่านละ 100,000 บาท จาก อลิอันซ์ อยุธยา
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท (1 รางวัลต่อระดับชั้นการศึกษา)

หมายเหตุ: ทีมที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล   

Deadline: 
22 Apr 2014 10:00 to 04 Jun 2014 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.