^ Back to Top

ประกวดออกแบบระดับนานาชาติ โฮลซิม อวอร์ดส ครั้งที่ 4

ประกวดออกแบบระดับนานาชาติ โฮลซิม อวอร์ดส ครั้งที่ 4 - 4th Holcim Awards

มูลนิธิโฮลซิม : Holcim Foundation ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานด้านการก่อสร้าง สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับนานาชาติ โฮลซิม อวอร์ดส ครั้งที่ 4 (4th Holcim Awards)  เพื่อส่งเสริม การแก้ไขปัญา วิสัยทัศนด้านสิ่งก‹่อสรŒ้าง และก้าวข้ามกรอบความคิดแบบเดิมๆ สำหรับการก่อสร้างที่ยั่งยืน ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60 ลŒ้านบาท ปิดรับผลงานเขŒ้าร‹่วมประกวดจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557 (เวลา 14.00 น. ตามเวลามาตรฐานโลก)

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ประเภทรางวัลหลัก โฮลซิม อวอร์ดส

  • สำหรับโครงการออกแบบที่ล้ำสมัย และมีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสูง ต้องยังไม่เริ่มการก่อสร้างก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
  • เจ้าของโครงการทุกคนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (เกิดไม่เกินวันที่ 24 มีนาคม 2539)

ประเภทรางวัล Next Generration

  • สำหรับโครงการที่มีวิสัยทัศน์ และความคิดที่ท้าทาย การออกแบบขั้นต้น ที่ยังไม่เริ่มการก่อสร้างก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
  • เจ้าของโครงการทุกคนเป็น นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ต้องมีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2525 และ 24 มีนาคม 2539)

วิธีการสมัครออนไลน์

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสรุปโครงการ และคำอธิบายโครงการตามหลักเกณฑ์เป้าหมาย คือ นวัตกรรมและการนำไปใช้ จริยธรรมและความเสมอภาคทางสังคม คุณภาพด้านสิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร ประสิทธิภาคเหมาะกับเศรษฐกิจ ผลกระทบเชิงบริบทและสุนทรียภาพ

Total Prize Money: 
60,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
08 Oct 2013 08:00 to 24 Mar 2014 14:00

Members Online

There are currently 0 users online.