^ Back to Top

ประกวดสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ และสวนรูปแบบต่างๆ ในงาน "แม่โจ้ 80"

ประกวดสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ และสวนรูปแบบต่างๆ ในงาน "แม่โจ้ 80"

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป นิติบุคคล สถานศึกษาต่างๆ ชมรม สมาคม หรือกลุ่มเอกชนใดๆ และชุมชนโดยรอบ เข้าร่วมประกวดสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ และสวนรูปแบบต่างๆ ในงาน "แม่โจ้ 80" ฝากความดี ไว้ในแผ่นดิน ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่ห์รางวัล และประกาศนียบัตร

ประกวดจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ และสวนรูปแบบต่างๆ
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับและสวนรูปแบบต่างๆ เข้าประกวด ผู้ที่สนใจทั่วไป นิติบุคคล สถานศึกษาต่าง ๆ ชมรม สมาคม หรือกลุ่มเอกชนใด ๆ และชุมชนโดยรอบ สามารถจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ และสวนรูปแบบต่างๆ เข้าร่วมประกวดได้
2. ประเภทของการแสดงและประกวดจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ และสวนรูปแบบต่างๆ จัดแบ่งไว้ดังนี้
•  สวนไม้ดอกไม้ประดับเลียนแบบธรรมชาติ : ในแนวคิด “สวนน้ำพระราชหฤทัย”
•  สวนเฉลิมฉลอง (Celebrate Garden) : ในแนวคิด “สวน 80 ปีแม่โจ้” ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน
•  สวนพืชผักสวนครัว : ในแนวคิด “สวน ผัก แคบ” (Narrow Incredible Garden)
3. ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมแสดงและประกวดการจัดสวนฯ ตามข้อ 2 จะต้องส่งใบสมัครที่ http://www.arch.mju.ac.th ระบุประเภทของสวนที่ต้องการจัด ชื่อสวน และส่งแบบที่จัดสวน
โดยต้องแสดงแปลน(Plan) รูปด้าน/รูปตัด(Section/Elevation) ทัศนียภาพ (Perspective) และ มาตราส่วนตามความเหมาะสม ลงในกระดาษขนาด A3 จำนวน ไม่เกิน 4 แผ่น ถึง
คณะกรรมการประกวดจัดสวนฯ ไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
4. ประกาศผลการคัดเลือกแบบสวน ผ่านทางเว็บไซด์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.arch.mju.ac.th และทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-873363 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
5. ให้ผู้ส่งสวนเข้าประกวด ลงทะเบียนการจัดสวนฯ ต่อคณะกรรมการลงทะเบียน เพื่อจับสลาก การจัดลำดับสวนการประกวด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ สนามวังซ้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
6. การจัดสวนให้เริ่มจัดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 น. และสิ้นสุดวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 24.00 น. คณะกรรมการตัดสินจะทำการตัดสินในวันที่ 4 ธันวาคม 2556
เวลา 09.00 น.
7. คณะกรรมการฯ สงวนสิทธ์ิที่จะทำการรื้อถอน หรือแจ้งให้ผู้ส่งสิ่งแสดง และประกวดรื้อถอน การจัดสวนที่มีลักษณะไม่เหมาะสมและไม่สมควรออกได้ จะไม่ทำการตัดสินสิ่งประกวดที่ไม่
ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดที่ได้กำหนดไว้
8. ป้ายชื่อสวนของผู้ส่งเข้าประกวดทุกประเภท ทางคณะกรรมการประกวดฯ จะเป็นผู้จัดทำให้ โดยให้ผู้สมัครแจ้งชื่อสวนที่ส่งเข้าประกวดในใบสมัครให้ชัดเจน
9. ผู้ชี้ขาดเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังนี้
•  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
•  หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนี้
10. การรับสิ่งแสดงและประกวดคืน การรื้อถอน หรือส่วนใด ๆ ของสวน ให้กระทำได้ระหว่างเวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เท่านั้น
11. ในระหว่างการแสดงและประกวดการจัดสวนห้ามนำสิ่งแสดงและสิ่งประกวดใด ๆ เข้า-ออก บริเวณงานแสดงและประกวด ยกเว้นการเข้ามาเพื่อดูแลรักษาสวนเท่านั้น
12. การพิจารณาให้รางวัลหรืองดให้รางวัลในการตัดสินการประกวด หรือเงินสนับสนุนการจัดสวน อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
13. การประกวดจัดสวนฯ คณะกรรมการจะพิจารณาดังนี้
•  สวนไม้ดอกไม้ประดับเลียนแบบธรรมชาติ : ในแนวคิด “สวนน้ำพระราชหฤทัย”
•  สวนเฉลิมฉลอง (Celebrate Garden) : ในแนวคิด “สวน 80 ปีแม่โจ้” ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน
•  สวนพืชผักสวนครัว : ในแนวคิด “สวน ผัก แคบ” (Narrow Incredible Garden)
14. การตัดสินการประกวด ใช้วิธีในการตัดสินโดยมีผู้ชนะการประกวดที่ 1, 2 และ 3
15. รางวัลและเงินสนับสนุนในการประกวด
•  การประกวดการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับเลียนแบบธรรมชาติ
รางวัลที่ 1 รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 รางวัลเงินสด 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
•  การประกวดการจัดสวนเฉลิมฉลอง (Celebrate Garden)
รางวัลที่ 1 รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 รางวัลเงินสด 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
•  การประกวดการจัดสวนพืชผักสวนครัว
รางวัลที่ 1 รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
•  สวนที่ได้รางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท คณะกรรมการตัดสินจะนำมาพิจารณาตัดสินอีกรอบเพื่อมอบรางวัลสวนยอดเยี่ยมที่สุดในงาน โดยสวนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ห์รางวัลยอดเยี่ยมพร้อมประกาศนียบัตร
•  สวนที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกสวนที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตร
•  เงินสนับสนุนการจัดสวน
-  สวนไม้ดอกไม้ประดับเลียนแบบธรรมชาติและสวนสวนเฉลิมฉลอง (Celebrate Garden) ขนาดพื้นที่ 3x4 เมตร สนับสนุนสวนละ 10,000 บาท
-  สวนสวนพืชผักสวนครัว สนับสนุนสวนละ 5,000 บาท
16. การมอบเงินรางวัลการประกวด และเงินสนับสนุนการจัดสวน มอบให้ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. โดยนำหลักฐานการลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนมา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ พิธีมอบถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร เริ่มเวลา 16.00 น.

สนใจ/ส่งใบสมัคร ประกวดได้ที่
•  คณะกรรมการฝ่ายประกวดสวนหย่อม งานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดี ไว้ในแผ่นดิน 2556
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
•  เบอร์โทรศัพท์-โทรสาร : 053-873367
•  เว็บไซต์ : http://www.arch.mju.ac.th
•  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ ประธานกรรมการฝ่ายประกวดสวนฯ
โทรศัพท์ 089-5550524 อีเมลล์: augcha@hotmail.com
•  อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ กรรมการและเลขานุการฯ
โทรศัพท์ 083-1569616/0861799956 อีเมล์: karakedb@hotmail.com
•  อาจารย์ธวัชชัย มานิตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โทรศัพท์ 089-7584753 อีเมล์: Thawatchaim2012@gmail.com

Deadline: 
01 Oct 2013 10:00 to 10 Nov 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.