^ Back to Top

ประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 15" ประจำปีพุทธศักราช 2557

นายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 15

ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้า ประกวด "โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปีพุทธศักราช 2557" ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท มากกว่า "รางวัล" คือ "โอกาส"

ความเป็นมา
ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหนังสือเพื่อผู้อ่าน ทั้งมีจุดจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน และวัฒนธรรมสู่ชุมชน

โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์มุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทย

โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2556 มีการประกวดงานเขียน 6 ประเภท ดังนี้

 1. สารคดี
 2. วรรณกรรมเยาวชน
 3. หนังสือภาพสำหรับเด็ก
 4. นวนิยาย
 5. เรื่องสั้น
 6. กวีนิพนธ์

กติการวมสำหรับงานประกวดทุกประเภท

 1. เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เขียน ผู้วาด ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก มิใช่งานแปล-แปลงหรือลอกเลียนผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 2. ผู้เขียนมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ และบล็อกต่างๆ
 4. ผู้เขียนสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ประเภท ทั้งนี้แต่ละประเภทมีกติกาเฉพาะที่ต่างกัน จึงขอให้ผู้ส่งงานเข้าประกวด ทำความเข้าใจกติกาให้ละเอียด
 5. ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาดตัวหนังสือ 16 พอยท์ โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาต้นฉบับลายมือเขียน
 6. ผู้เขียนต้องจัดส่งสำเนาต้นฉบับเข้าประกวดรวม 3 ชุด
 7. การทำสำเนาต้นฉบับ ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสารแผ่นแรก หรือบนปกหน้าเท่านั้น
 8. โครงการประกวดฯจะไม่ส่งคืนต้นฉบับ ยกเว้นประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก
 9. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากผลงานที่ส่งประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. โครงการประกวดขอสงวนลิขสิทธิ์ต้นฉบับที่ปฏิบัติตามกติกาทั้งหมดเท่านั้น

กติกาการจัดส่งผลงานแต่ละประเภท
(1) ประเภทสารคดี
จัดประกวดประเภทสารคดี 3 หมวด หมุนเวียนสลับปีกันดังนี้
• หมวดสารคดีท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2557
• หมวดสารคดีชีวิต ประจำปี พ.ศ.2558
• หมวดสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2559

•  หมวดสารคดีชีวิต ประจำปี พ.ศ.2557
•  หมวดสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2558
•  หมวดสารคดีท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2559
โดยมีกติกาดังนี้
1. เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
2. ไม่จำกัดกลวิธีในการนำเสนอเรื่อง
3. เนื้อเรื่องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 80 หน้ากระดาษ A4
4. มีภาพประกอบเรื่อง เป็นภาพถ่าย หรือภาพวาดตามความเหมาะสม

(2) ประเภทวรรณกรรมเยาวชน
จัดประกวดวรรณกรรมเยาชน 2 หมวด หมุนเวียนสลับปีกันดังนี้
•  หมวดวรรณกรรมเยาวชนแนวเรื่องสมจริง (Realistic) ประจำปีพ.ศ.2557
•  หมวดวรรณกรรมเยาวชนแนวเรื่องเหนือจริง (Fantasy) ประจำปีพ.ศ.2558
โดยมีกติกาดังนี้
1. เป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่จำกัดกลวิธีการนำเสนอเรื่อง
2. ไม่จำกัดความยาวของเรื่อง
3. อาจมีภาพประกอบเรื่อง หรือไม่มีก็ได้

(3) ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก
จัดประกวดหนังสือภาพสำหรับเด็ก 3 หมวด หมุนเวียนสลับปีกันดังนี้
•  หมวดสร้างเสริมลักษณะนิสัย ประจำปี 2557
•  หมวดส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2558
•  หมวดฝึกทักษะและเสริมความรู้ ประจำปี พ.ศ.2559
โดยมีกติกาดังนี้
1. เป็นหนังสือภาพที่ส่งเสริมจินตนาการ และพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และจริยธรรม สำหรับเด็กวัยอนุบาล – ประถมต้น (1-5 ขวบหรือ 6-9 ขวบ) โดยไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ
2. เนื้อหามีความยาว 24 - 32 หน้า 
3. ผู้ส่งผลงานต้องส่งแนวคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่อง
4. ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพอาจเป็นคนละคน หรือส่งผลงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้
5. ผู้เขียนสามารถติดต่อขอต้นฉบับคืนหลังจากประกาสผลรอบคัดสรร

(4) ประเภทนวนิยาย
จัดประกวดนวนิยาย 3 แนวเรื่อง หมุนเวียนสลับปีกันดังนี้
•  นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน ประจำปี พ.ศ.2557
•  นวนิยายแนวสะท้อนสังคม ประจำปี พ.ศ.2558
•  นวนิยายแนวรักโรแมนติก ประจำปี พ.ศ.2559
โดยมีกติกาดังนี้
1. ไม่จำกัดกลวิธีการนำเสนอเรื่อง
2. ความยาวของเนื้อเรื่อง 80 – 200 หน้ากระดาษ A4

(5) ประเภทเรื่องสั้น
1. ไม่จำกัดแนวเรื่องและกลวิธีนำเสนอ
2. เนื้อเรื่องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4
3. ส่งผลงานได้คนละ 1 เรื่อง

(6) ประเภทกวีนิพนธ์
1. ไม่จำกัดรูปแบบฉันทลักษณ์และแนวเรื่อง
2. ส่งผลงานได้ไม่เกิน 5 สำนวน

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
ในแต่ละประเภทผลงานส่งเข้าประกวด มีเฉพาะรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลเดียว โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท อีกทั้งผลงานที่ได้รับรางวัล ยังจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ 10 เปอร์เซ็นต์ในการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ จากสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ ตลอดถึงผลงานเข้ารอบสุดท้าย ก็มีสิทธิ์ ได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์

ระยะเวลาส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2557

สถานที่ส่งผลงาน
ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ - หนังสือเล่ม
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
(วงเล็บมุมซอง ส่งผลงานโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดพร้อมประเภทผลงาน)

การพิจารณาตัดสิน
คณะกรรมการพิจารณารางวัลนายอินทร์อะวอร์ด มีด้วยกัน 2 คณะ คือ (1) คณะคัดสรร และ (2)) คณะตัดสิน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรประกาศผลงานเข้ารอบสุดท้ายกลางเดือนพฤษภาคม และพิจารณาตัดสิน ประกาศผลรางวัลยอดเยี่ยม ระหว่างเดือน กันยายน-ตุลาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์- หนังสือเล่ม
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-422-9999 ต่อ 4142-4149

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Visadha

Total Prize Money: 
300,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
21 Jul 2013 10:00 to 28 Feb 2014 16:00

Comments

admin's picture

ขอบคุณ k' Tada Ratchagit ที่ช่วยแจ้งข้อมูลที่พิมพ์ผิดเข้ามานะครับ ตอนนี้แก้ไขให้แล้วครับ ^__^

Members Online

There are currently 0 users online.