^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 2

ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 2

องค์การฯโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย จัดประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ ร่วมชื่นชมความงามของพรรณพฤกษา ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และร่วมส่งภาพถ่ายดอกไม้ - พรรณไม้ต่างๆ ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ เข้าร่วมประกวด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 2. เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความสําคัญของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ สวนพฤกษศาสตร์สาขาทุกแห่งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสํานึก เกิดความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของร่วมกันของคนไทยที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อให้ได้ภาพถ่ายสวยงามในเชิงศิลป์ของพรรณไม้ต่างๆ สําหรับใช้ในกิจการของสวนพฤกษศาสตร์ฯ 

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น
 • นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนผู้สนใจในการถ่ายภาพ

งื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่ถ่ายภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ จํานวน 5 แห่งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ คือ 

 • สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5384-1234 โทรสาร 0-5329-9754
  e-mail : qsbg@chmai.loxinfo.co.th
 • สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  โทรศัพท์ 0-5531-6713(-5) โทรสาร 0-5531-6713
  e-mail : phitsanulok@qsbg.org 
 • สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
  โทรศัพท์ 0-3863-8881 โทรสาร 0-3863-8880
  e-mail : rayong@qsbg.org
 • สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
  โทรศัพท์ 0-4321-0157 โทรสาร 0-4321-0707
  e-mail : khonkaen@qsbg.org
 • สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
  โทรศัพท์ 0-5591-0248(-9) โทรสาร 0-5591-0248 ต่อ 22
  e-mail : aonake@hotmail.com

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายของช่างภาพที่ไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 31 มกราคม 15 มีนาคม 2557 เท่านั้น โดยถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียด อย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล และรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละไม่น้อยกว่า 3 ภาพแต่ไม่เกิน 10 ภาพ และสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ และภาพถ่ายจะ่ต้องดูเป็นธรรมชาติ
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขยายเป็นภาพถ่ายขนาดของภาพ 12X 18 นิ้ว ติดการ์ดแข็งสีดําและให้ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดมาพร้อมไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี และกรอกแบบฟอร์มนําส่งภาพ ซึ่งสามารถ download แบบฟอร์มได้จากทางเว็บไซต์ www.qsbg.org หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่ งานประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่ง ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลภาพถ่ายและต้นฉบับจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
5. ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มกํากับผลงานที่กําหนดให้อย่างชัดเจน เขียนรายละเอียดการถ่ายภาพ สถานที่ถ่ายภาพ ระบุชื่อผู้ถ่ายภาพ พร้อมตั้งชื่อภาพ และเขียนคําบรรยายภาพ หรือเหตุการณ์ประทับใจ 4-5 บรรทัด
6. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชนและไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดครั้งต่อๆ ไป 
7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนําไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท องค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ส่งเข้าร่วมประกวด
8. การตัดสินไม่มีการแบ่งประเภท จะพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก และคณะกรรมการมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมเข้าร่วมแสดง

ช่วงเวลาในการเข้ามาถ่ายภาพประกวดภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 15 มีนาคม 2557
ทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น. 

รางวัลการประกวดภาพถ่าย

 • รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลดีเด่น จํานวน 3 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 81รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดการการส่งผลงานภาพถ่าย

 • ทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 1 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2557
  ส่งถึงงานประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  100 หมู่ 9 ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
 • ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 1 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  ตั้งแต่เวลา 11.00 –16.00 น. ณ งานประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  100 หมู่ 9 ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

(ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกําหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์เป็นสําคัญ)

ตัดสินผลงานภาพถ่าย
วันที่ 28 มีนาคม 2557 22 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯ
ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 21 เมษายน 2557 ภายในเดือนพฤษภาคม 2557 ทางเว็บไซต์ : http://www.qsbg.org
พิธีมอบรางวัล
ภายในเดือนสิงหาคม 2557 ภายในเดือนสิงหาคม 2557

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • งานประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  100 หมู่ 9 ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
 • โทรศัพท์ 0-5384-1234 โทรสาร 0-5384-1009, 0-5329-9754
 • E-mail : pr_qsbg@hotmail.com
Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
01 Aug 2013 10:00 to 30 Mar 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.