^ Back to Top

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน Horse Award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย”

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน หัวข้อ "สีสันเมืองไทย"

นานมี เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วม โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน Horse Award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย” โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ เพื่อร่วมกันรักษา ความงดงามของเมืองไทย และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้คงอยู่สืบไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เยาวชนได้มีเวทีในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการถ่ายทอดผลงานศิลปะ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในหลากหลายแง่มุมให้กับสังคมได้รับรู้
  • เพื่อให้คนไทยตระหนัก และร่วมกันรักษา สีสันความงดงามของเมืองไทยให้คงอยู่ เพื่อคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในวันนี้ และต่อไปในอนาคต
  • เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจด้านศิลปะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะฝีมือ และมีโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานให้กับสาธารณชนได้ร่วมชื่นชม
  • เพื่อผลักดันให้ผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะสร้้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยส่งเสริมวงการศิลปะของไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
• ระยะเวลาส่งผลงาน ๑ มิถุนายน – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
• สถานที่ส่งผลงาน บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
• โทร. ๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐ ติดต่อฝ่ายการตลาด E-mail : horse@nanmee.com
• การตัดสิน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
• การประกาศผล ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดูผลการประกวดจาก www.nanmee.com

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม
• กลุ่มที่ ๑ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น (อ.๑-๓ และ ป.๑-๓)
• กลุ่มที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖)
• กลุ่มที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

  1. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทำด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียน หรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง ประกวด ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน
  2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดประเภทสีที่ใช้ สามารถแต่งเติมเทคนิคการวาดภาพอื่นๆ มาใช้ประกอบได้ตามความคิดสร้างสรรค์ โดยสีที่ใช้ต้องเป็น สีตราม้าเท่านั้น ผู้ส่งผลงานต้องติดโลโก้ผลิตภัณฑ์ สีตราม้าในใบสมัครส่งมาพร้อมกับผลงาน
  3. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน ๓ ชิ้น ขนาดไม่เล็กกว่า ๑๕ x ๒๒ นิ้ว และไม่ใหญ่กว่า ๓๐ x ๒๒ นิ้ว สำหรับผู้ที่ส่งผลงานและได้รับรางวัลมากกว่า ๑ ชิ้น ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น 
  4. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งสามารถสำเนาแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซท์ www.nanmee.com และส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

การพิจารณาตัดสินผลงาน จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. เนื้อหา พิจารณาจากการแสดงออกถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวดความสอดคล้องของเนื้อหารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการนำเสนอ
๒. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ ความกลมกลืน ความเรียบร้อยและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
๓. ความคิด อารมณ์และความรู้สึก พิจารณาจากอารมณ์และความรู้สึกร่วมที่ได้รับเมื่อได้ชื่นชมผลงานหมายเหตุ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตาม ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

รางวัลเกียรติคุณ
• ผู้เข้าประกวด และโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในครั้งนี้จะได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ
• สำหรับโรงเรียนที่มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดของแต่ละกลุ่มภาค คือ กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มภาคใต้ จะได้รับรางวัลจาก บริษัท นานมี จำกัด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
• ผู้ชนะการประกวดของแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลเกียรติคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
กลุ่มที่ ๑ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น (อ.๑-๓ และ ป.๑-๓)
รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล 
- ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
- ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์สี เครื่องเขียนตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๓,๕๐๐ บาท
รางวัลดีเด่น ๗ รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
- ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์สี เครื่องเขียนตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลพิเศษ ๑๕ รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์สี เครื่องเขียนตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
กลุ่มที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖)
รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล
- ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
- ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์สี เครื่องเขียนตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๓,๕๐๐ บาท
รางวัลดีเด่น ๕ รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
- ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์สี เครื่องเขียนตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลพิเศษ ๑๐ รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์สี เครื่องเขียนตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
กลุ่มที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)
รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล
- ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
- ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์สี เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๓,๕๐๐ บาท
รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
- ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์สี เครื่องเขียนตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลพิเศษ ๕ รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์สี เครื่องเขียนตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ๕% ของมูลค่ารางวัล เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมาย

File attachments: 
Deadline: 
01 Jun 2013 10:00 to 25 Oct 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.