^ Back to Top

โครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 25/2556

การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 25

โตชิบา ชวนศิลปิน และผู้สนใจทุกท่าน ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปะทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2556

ประเภทศิลปกรรม

  1. ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้แก่ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ วาดเส้น
  2. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และอื่นๆ

ส่งผลงานที่

  1. บริษัท โตชิบ้า ไทยแลนด์ จำกัด
  2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สอบถามรายละเอียดได้ที่
• ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
034-273-301
• สำนักบริหารและโครงการเพื่อสังคม
0-2511-7710-12

Contest Type: 
File attachments: 
Deadline: 
01 Jul 2013 10:00 to 18 Aug 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.