^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ 1 ในโอกาสวันศิลป์ พีระศรี

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2556 และในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชิงรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

หัวข้อการประกวด : “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด : ผลงานภาพยนตร์สั้น
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยสามารถทำงานเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
• เป็นผลงานภาพยนตร์ไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์ เทคนิค มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
• ต้องมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ โดยมีความยาวไม่เกิน 10 นาที
• ส่งผลงานในรูปแบบแผ่น DVD ความละเอียดสูง (HD) ที่สามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD พร้อมแนวคิดในการออกแบบ
• ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่กำหนดไว้ในใบสมัคร และระบุข้อมูลให้ชัดเจน
• ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
• ผลงานที่ได้รับรางวัล ลิขสิทธิ์จะเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากรภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่ประกาศผลการตัดสินรางวัล หลังจากนี้จะถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ผลิตงานนั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามแต่เห็นสมควร
• มหาวิทยาลัยศิลปากรสงวนสิทธิ์ไม่คืน DVD ที่ส่งเข้าร่วมประกวดในการคัดเลือกและตัดสินผลงาน

รางวัล
• รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
• รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
• รางวัลเกียรติยศ จำนวน 5 รางวัล เกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

กำหนดการ
• การส่งผลงานระหว่างวันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2556
งานประชาสัมพันธ์ ชั้น L ห้องลานจัน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
หากส่งทางไปรษณีย์ ผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกและตัดสิน จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของ
ไปรษณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการสูญหายและเสียหาย
• การตัดสินผลงาน วันที่ 22 สิงหาคม 2556 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันที่ 2 กันยายน 2556 facebook : silpakornshortfilm

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2849 7538 , 0 2849 7564 โทรสาร 0 2849 7539
E-mail : su-pr@su.ac.th

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com/

Total Prize Money: 
160,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Thu, 2013-08-22 (All day)
Deadline: 
05 Aug 2013 08:00 to 10 Aug 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.