^ Back to Top

ประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา" ปี 2556

สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม เรียนเชิญ เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ประกวดงานเขียน - เรียงความและเรื่องสั้น "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา" ความยาว 1-10 หน้ากระดาษ A4 เพื่อสนับสนุนผลงานด้านวรรณศิลป์ ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ชิงเงินรางวัลรวม 170,000 บาท

เรื่อง การเปิดรับสมัครประกวดงานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” ปี ๒๕๕๖

ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมประกวด งานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้ จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดงานเขียน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ประเด็นที่นำเสนอ สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้อาวุโสของครอบครัว หรือของหมู่บ้าน ตลอดจนการสืบค้นข้อมูล เพื่อเล่าขานถึงตำนานในการดำรงอยู่ของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความรัก ความสามัคคี อย่างมีความสุข

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีภูมิลำเนาอยู่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา

๓. รูปแบบงานเขียนและระดับที่เปิดรับสมัคร
๓.๑ เรียงความ แบ่งเป็น
o ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว ๑ - ๓ หน้ากระดาษ A๔
o ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว ๒ – ๕ หน้ากระดาษ A๔
๓.๒ เรื่องสั้น รับสมัครในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔

๔. เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
๔.๑ ให้ตั้งชื่อเรื่องของตนเอง พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์อักษรที่อ่านง่าย เช่น Angsana New ขนาด ๑๖ ความยาว ๑ - ­๑๐ หน้ากระดาษ A๔ (ขึ้นอยู่กับระดับที่สมัคร) ลงชื่อผู้ส่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และระบุระดับที่สมัครในส่วนท้ายงานเขียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อาจเขียนด้วยปากกา ลายมือตัวบรรจง ไม่เว้นบรรทัด

๔.๒ ส่งใบสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ระบุภูมิลำเนาใน ๕ จังหวัดภาคใต้ อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษา หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๓ สามารถส่งงานเขียนได้เพียงคนละ ๑ ผลงานเท่านั้น

๔.๔ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และคัดลอกผลงานผู้อื่น และผลงานนั้นไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดจากที่ใดมาก่อน หากมีผู้ร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์ในภายหลัง ผู้ได้รับรางวัลจะต้องคืนรางวัลทั้งหมด

๔.๕ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่สามารถจะนำเสนอหรือไม่นำเสนอได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๖ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีสิทธิ์ในการนำงานเขียนไปพัฒนาต่อยอดเป็นศิลปะร่วมสมัยแขนงต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี ละคร ฯลฯ

๕. ระยะเวลาเปิดรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.ocac.go.th โดยส่งใบสมัครและผลงานมาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สะดวก ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา หรือส่งตรงมาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เลขที่ ๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ วงเล็บมุมซองว่า ประกวดงานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สอบถาม โทร. ๐๒–๔๒๒๘๘๒๘ หรือ โทร. ๐๗๔ – ๓๒๗๑๔๗

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ แสงทิวา
เผยแพร่ : http://contestwar.com/

Total Prize Money: 
170,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
13 Dec 2012 10:00 to 31 Mar 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.