^ Back to Top

ประกวดเรียงความ การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

ประกวดเรียงความ การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดเรียงความการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เขียนบรรยายอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด "อบอุ่นวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" ชิงรางวัลแพ็กเกจเที่ยวเมืองน่าน มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

กิจกรรมประกวดเขียนถ้อยความบรรยาย "เรียงอักษร ร้อยความสุข อบอุ่นวัฒนธรรม กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นหน่วยงานในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดความสมดุล ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อพท. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยและคนรุ่นใหม่ จึงเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงแนวคิดผ่านการเขียนถ้อยความบรรยายภายใต้แนวคิด "อบอุ่นวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์"

วัตถุประสงค์
๑. เผยแพร่นโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๒. ปลูกฝังความคิด และกระตุ้นจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด
๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา
๒. ประชาชนทั่วไป

กรอบแนวคิดในการออกแบบ
เขียนบรรยายอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด "อบอุ่นวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์"

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. ผู้สมัครจะต้องเขียนบรรยายความด้วยตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกินอัตราที่กำหนด หรือเทียบเป็นตัวอักษร Arial หรือ Helvetica หรือ Sans-Serif ขนาด 12 px จำนวน 15-16 บรรทัด
๒. ผลงานการเขียนบรรยายจะต้องใช้ตัวสะกดภาษาไทยอย่างถูกต้อง
๓. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม โดยสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ อพท. โดย อพท. สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และสงวนสิทธิ์ในการ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม
๕. สมัครเข้าร่วมการประกวดและส่งผลงานได้ที่ www.dasta.or.th/travellerwriter

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินจาก
๑. การสื่อความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้เป็นอย่างดี
๒. ตัวสะกดถูกต้องชัดเจนตามหลักภาษาไทย มีความสละสลวย
๓. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดและประกาศผลการตัดสิน
๑. เปิดรับผลงานระหว่าง วันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
๒. เปิดให้ร่วมโหวตระหว่าง วันที่ ๑๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
๓. ประกาศผู้ชนะการประกวดผล วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕

รางวัล
ผู้ชนะการประกวด
แพ็คเก็จเที่ยวแบบพิเศษในพื้นที่พิเศษลำดับที่ ๖ ของ อพท."พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน" ๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๒ ท่าน รวมมูลค่ากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท(ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พัก อาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว)

รางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวต ipod touch ๕ จำนวน ๑ รางวัล (มูลค่ารวม ๖,๕๐๐ บาท)

เงื่อนไขการรับรางวัล
๑. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ ๑ ท่าน สามารถรับรางวัลได้ ๑ รางวัล เท่านั้น
๒. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๓. ผู้ชนะไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่น และผู้ชนะการประกวดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับรางวัลที่คณะกรรมการ หรือผู้ให้ความสนับสนุนรางวัลกำหนด หากผู้ชนะการออกแบบไม่ยอมรับเงื่อนไข ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ชนะการออกแบบสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยคณะกรรมการมีสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้ชนะอันดับถัดไปได้
๔. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลต่างๆ ต้องมาแจ้งชื่อและผลงานเพื่อรับรางวัลด้วยตนเองที่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ๑๑๘/๘ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ติดต่องานประชาสัมพันธ์ อพท. โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒ หรือ ๐๘ ๖๓๗๕ ๐๓๐๙

ข่าวกิจกรรม : คุณ จิราภา รุจิราภา (ผู้ดำเนินการ อพท.)
เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Mon, 2012-09-24 (All day)
Deadline: 
04 Sep 2012 10:00 to 14 Sep 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.