^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปี 2567 "KMUTNB Innovation Awards 2024"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปี 2567 "KMUTNB Innovation Awards 2024"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปี 2567 "KMUTNB Innovation Awards 2024" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • INNOVATIVE IDEAS (ID)
  คําจํากัดความ - ผลงานมีการแสดงแนวคิดเริ่มต้นโดยการประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานมาสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยอาจยัง ไม่ได้มีการทดลอง หรือพิสูจน์องค์ประกอบของแนวคิด มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) ระดับ 1 - 3
 • INNOVATIVE PRODUCTS (IP)
  คําจํากัดความ - ผลงานมีการแสดงถึงความพร้อมใช้งาน โดยองค์ประกอบแต่ละส่วนสามารถทํางานร่วมกันได้ มีการทดลองใช้ งานพร้อมพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) อยู่ในระดับ 4 - 9

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียน นักศึกษา นักประดิษฐ์ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และมีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง
 • ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นแบบบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 5 คนต่อผลงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยส่งประกวดในรายการนี้มาก่อน
 • เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างน้อย 60% ขึ้นไป
 • หรือมีเนื้อหารายละเอียดที่
 • จัดทําคลิป VDO นําเสนอผลงาน ความยาวเนื้อหา 2 - 3 นาที (ความยาวตลอดทั้ง VDO ไม่น้อยกว่า 2 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที กรณี ความยาวคลิปไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะถูกตัดคะแนนโดยอัตโนมัติ) บันทึกเป็นไฟล์ .MP4 หรือ .MOV ขนาดไม่เกิน 200 MB (ดูคําแนะนํา)
  ทั้งนี้ ในบรรดาข้อความ รูปภาพ ภาพวิดีโอ เสียง และเนื้อหาอื่นใดตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฏใน VDO จะต้องได้รับอนุญาตและ/ หรือไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • รับทราบและยินยอมให้ผู้จัดงานเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงาน รวมถึงเนื้อหาผลงาน VDO สื่ออื่น ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาผลงานของท่าน บนเว็บไซต์รวมถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นใดของผู้จัดงาน
 • กรณีผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน ต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คน ที่สามารถเดินทางเข้าร่วมประกวดและนําเสนอผลงาน ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 • การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ แก่บุคคลที่กระทําการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิด กฎหมาย หรือไม่ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการประกวดนี้

คําแนะนํา

 • แนวทางการจัดทําคลิป VDO นําเสนอผลงาน ความยาวเนื้อหา 2 - 3 นาที (ความยาวตลอดทั้ง VDO ไม่น้อยกว่า 2 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที *กรณีความยาวคลิปไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะถูกตัดคะแนนโดยอัตโนมัติ) บันทึกเป็นไฟล์ .MP4 หรือ .MOV ขนาดไม่เกิน 200 MB โดยบรรดา ข้อความ รูปภาพ ภาพวิดีโอ เสียง และเนื้อหาอื่นใดตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฏใน VDO จะต้องได้รับอนุญาตและ/หรือไม่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ควรแสดงให้เห็นถึงเนื้อหารายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
  • ที่มาของแนวคิด
  • ความโดดเด่นของผลงาน/ลักษณะเฉพาะ
  • แสดงต้นแบบผลงาน (ถ้ามี)
  • และวิธีการทํางาน/การใช้งาน
  • ประโยชน์ / ผลกระทบของผลงาน ต่อ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม
  • อาจกล่าวถึงความร่วมมือ (ถ้ามี) เช่น ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท เป็นต้น

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครผลงาน 12 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 (16.00 น.)
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก 1 พฤษภาคม 2567
 • ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกส่ง VDO และ Poster 1 - 17 พฤษภาคม 2567
 • จัดแสดงและประกวดรอบ Virtual Exhibition 23 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน 12 มิถุนายน 2567
 • นําเสนอผลงานรอบตัดสินและมอบรางวัล 5 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ
นําเสนอผลงาน (รอบตัดสิน) และ พิธีมอบรางวัล กําหนดจัดในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง Cloud9 ชั้น 9 อาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประเภทรางวัล

 • รางวัล Grand Prize จํานวน 1 รางวัล ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี รางวัลสูงสุดของการประกวด พิจารณาจากผลงานที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง 2 ประเภท เพื่อเฟ้นหาผลงานที่เหมาะสมที่สุด
 • รางวัลประกวด
  • INNOVATIVE IDEAS (ID)
  • คําจํากัดความ - ผลงานมีการแสดงแนวคิดเริ่มต้นโดยการประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานมาสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยอาจยัง ไม่ได้มีการทดลอง หรือพิสูจน์องค์ประกอบของแนวคิด มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) ระดับ 1 - 3
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 3,000 บาท
 • INNOVATIVE PRODUCTS (IP)
  • คําจํากัดความ - ผลงานมีการแสดงถึงความพร้อมใช้งาน โดยองค์ประกอบแต่ละส่วนสามารถทํางานร่วมกันได้ มีการทดลองใช้ งานพร้อมพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) อยู่ในระดับ 4 - 9
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 3,000 บาท

หมายเหตุ มอบเกียรติบัตร เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ให้กับทุกผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบ Virtual Exhibition

ติดต่อสอบถาม
สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Tel. +66(0)-2555-2000 ext. 1506
E-mail: Info@stri.kmutnb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nuttapoln Sivanont

File attachments: 
Entry Fee: 
Deadline: 
12 Feb 2024 08:30 to 31 Mar 2024 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.