^ Back to Top

ประกวดแบบลายกางเกง Concept "สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน"

ประกวดแบบลายกางเกง Concept "สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน"

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบลายกางเกง Concept "สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประชาสัมพันธ์ "หลังอานหมาดี" สุนัขที่เป็นสัญลักษ์ของจังหวัดตราด ที่นับวันจะหาพันธุ์แท้ดั้งเดิมได้ยาก
 • เพื่อใช้เป็นแบบสำหรับผลิตกางเกงหมาหลังอาน ของที่ระลึกจากจังหวัดตราด

กติกาการประกวด

 • ผลงานต้องเป็นงานต้นฉบับที่ออกแบบด้วยตนเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ต้องอธิบายความหมายของแบบที่ออก
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือป็นลิขสิทธิ์ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด โดยสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขรูปแบบได้ โดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า และเจ้าของผลงานยินยอมมอบลิขสิทธิ์ให้ โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ในภายหลัง
 • ผลงานที่ส่ง ต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ pdf
 • การออกแบบ 1 ชิ้น จะต้องมีผลงานให้เห็น 2 ด้าน คือ ด้านหน้า และด้านหลัง
 • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล จะต้องจัดส่งไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรมที่ใช้ออกแบบให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด ไฟล์นามสกุล .psd หรือ .ai ทางอีเมล์ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด
 • ผู้เข้าร่วมประกวด 1 คน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ 1 ผลงาน
 • ตัดสินโดยใช้คะแนน Popular Vote กรณีได้คะแนนเท่ากัน จะตัดสินโดยคณะกรรมการ
 •  คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานว่าผลงานที่ได้รับรางวัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แม้ภายหลังที่มีการประกาศผลการตัดสินแล้วก็ตาม คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์พิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินทันที และผู้จัดการประกวดสามารถเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืน

กำหนดระยะเวลา

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มีนาคม 2567
 • เปิดโหวตผลงาน Popular Vote วันที่ 12 - 17 มีนาคม 2567
 • ประกาศผลงานชนะเลิศ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ผ่านทาง Facebook Fanpage กางเกงหมาหลังอาน
 • มอบรางวัล วันที่ 23 มีนาคม 2567 ภายในงานตราดรำลึก อ.เมือง จ.ตราด

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเป็นเงินสด จำนวน 30,000 บาท
หมายเหตุ

 • ผู้ชนะเลิศต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ที่ผู้จัดกำหนด
 • ของรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะเลิศไม่สามารถโอนของรางวัลนี้ให้แก่ผู้อื่น

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail : trattourismcouncil@gmail.com
 • Facebook Fanpage กางเกงหมาหลังอาน
Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Mar 2024 08:30 to 10 Mar 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.