^ Back to Top

แข่งขัน "SiT Talks: Science inspired by Teen 2024"

แข่งขัน "SiT Talks: Science inspired by Teen 2024"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "SiT Talks: Science inspired by Teen 2024" ภายใต้โจทย์ "เล่าวิทย์ให้ว้าว กับเรื่องราวที่สนใจใน 3 นาที" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึก และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันให้เยาวชนได้มีโอกาสสื่อสารกับประชาชนและเสริมสร้างความตระหนักถึงความความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
 • เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวสู่สาธารณะ

คุณสมบัติ/เงื่อนไขในการแข่งขัน

 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ณ วันที่สมัคร
 • เยาวชนสามารถส่งผลงานได้ 1 คน / 1 ผลงาน โดยเลือกสมัครได้เพียง 1 ภูมิภาคเท่านั้น
  (ภูมิภาคใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องตามที่อยู่โรงเรียนหรือทะเบียนบ้าน

ข้อกำหนดของคลิปวิดีโอการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ใน 3 นาที

 • หัวข้อและสาระที่นำเสนอจะต้องสอดคล้องกับโจทย์/คำอธิบายการแข่งขันที่กำหนดให้ และเป็นหัวข้อและสาระที่ผู้นำเสนอจัดทำขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีการคัดลอกผลงานการนำเสนอของผู้อื่น อาทิ โครงสร้างเรื่องในการนำเสนอ วิธีการและรูปแบบในการนำเสนอ
 • หัวข้อในการนำเสนอ สคริปต์ที่ใช้ในการนำเสนอ เป็นต้น โดยเป็นเรื่องราวที่ตนเองชื่นชอบหรือสนใจเพียง 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 3 นาที และไม่ต่ำกว่า 2 นาที 30 วินาที
 • สามารถเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการนำเสนอ โดยเลือกนำเสนอภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น
 • สามารถใช้อุปกรณ์เสริม (props) ในการช่วยนำเสนอได้
 • คลิปวิดีโอต้องเป็นการบันทึกอย่างต่อเนื่ องและใช้มุมกล้องเดียวโดยถ่ายจากด้านหน้าไม่มีการตัดต่อ, ใส่เสียง, ภาพประกอบ, อะนิเมชั่น, ฟิลเตอร์ หรือ visual effect ต่าง ๆ

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 2566 - 19 ม.ค. 2567
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก จำนวน 25 คน 19 ก.พ. 2567
 • เข้าร่วมการอบรม 16 - 17 มี.ค. 2567
 • แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 3 เม.ย. 2567

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัล ทุนการศึกษา และการสนับสนุน

 • รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
  • รางวัลรอบคัดเลือก
   รางวัลผู้ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 25 รางวัล (ภูมิภาคละ 5 รางวัล) สามารถรับทุนการศึกษาได้ ณ สถานที่แข่งขันรอบชิงชนะเลิศเท่านั้น (หากไม่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะไม่สามารถรับทุนการศึกษาได้ทุกกรณี)
  • รางวัลรอบชิงชนะเลิศ
   • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 7,500 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกและเกียรติบัตรจำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกและเกียรติบัตรจำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลพิเศษรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 6 รางวัล
 • รางวัลสำหรับที่ปรึกษา
  • รางวัลที่ปรึกษาดีเด่น (Best Advisor) จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมกับของที่ระลึกจาก อพวช.
  • รางวัลการมีส่วนร่วมดีเด่น (Best Contribution) จะได้รับของที่ระลึกจาก อพวช.
   หมายเหตุ
  • รางวัลที่ปรึกษาดีเด่น คือ รางวัลสำหรับที่ปรึกษาของผู้เข้าแข่งที่ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 25 คน
  • รางวัลการมีส่วนร่วมดีเด่น คือ รางวัลสำหรับที่ปรึกษาที่สามารถส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 คนขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02 577 9999 ต่อ 1745, 1793
 • อีเมล์ noppachai@nsm.or.th, asamapohn.t@nsm.or.th, Wilasini.S@nsm.or.th
 • www.facebook.com/sittalks
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
29 Nov 2023 08:30 to 19 Jan 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.