^ Back to Top

ประกวดเล่าเรื่อง

ประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”

ประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-07-17 16:30

ประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจําปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น”

ประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจําปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น”

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจําปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น” ชิงทุนการศ

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story หัวข้อ “ต้านโกง”

ประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story หัวข้อ “ต้านโกง”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ

Deadline: 
Tue, 2015-11-24 18:00

ประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น

ประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น

ราชบัณฑิตยสถาน ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น : ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2015-03-31 16:00

การประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน : Thai Education towards ASEAN Community"

การประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน : Thai Education towards ASEAN Community"

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครู อาจารย์ สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซีย

Deadline: 
Tue, 2015-01-20 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดเล่าเรื่อง

Members Online

There are currently 0 users online.