^ Back to Top

ประกวดเล่าเรื่อง

แข่งขัน "SiT Talks: Science inspired by Teen 2024"

แข่งขัน "SiT Talks: Science inspired by Teen 2024"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการ

หมดเขต: 
ศ, 2024-01-19 16:30

ประกวดเล่าเรื่องสั้นดาราศาสตร์ "Little Star Contest นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย"

ประกวดเล่าเรื่องสั้นดาราศาสตร์ "Little Star Contest นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องสั้นดาราศาสตร์ "Little Star Contest นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-16 16:30

ประกวดทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีน "PIM Young Chinese Contest 2023"

ประกวดทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีน "PIM Young Chinese Contest 2023"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีน "PIM Young Chinese Contest 2023" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 118,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ส

หมดเขต: 
อา, 2023-06-18 12:00

ประกวดเล่าวิทย์ให้ว้าว กับเรื่องราวที่สนใจใน 3 นาที "SiT Talks: Science inspired by Teen 2023"

ประกวดเล่าวิทย์ให้ว้าว กับเรื่องราวที่สนใจใน 3 นาที "SiT Talks: Science inspired by Teen 2023"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการ

หมดเขต: 
อา, 2023-03-19 16:30

ประกวดคลิปเล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ Oxford Reading Club กับกิจกรรม "Oxford Big Read 2021"

ประกวดคลิปเล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ Oxford Reading Club กับกิจกรรม "Oxford Big Read 2021"

Oxford University Press ร่วมกับ SE-ED ขอเชิญนักเรียนอนุบาล - มัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปเล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ Oxford Reading Club กับกิจกรรม "Oxford Big Read 2021" ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อ, 2021-11-30 17:30

ประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น

ประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น

หมดเขต: 
ศ, 2021-06-18 16:30

ประกวดทักษะภาษาจีน "PIM Young Chinese Voice Contest 2020" ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีน

ประกวดทักษะภาษาจีน "PIM Young Chinese Voice Contest 2020" ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีน "PIM Young Chinese Voice Contest 2020" ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 170,000

หมดเขต: 
อา, 2020-08-16 16:30

ประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”

ประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-17 16:30

ประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจําปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น”

ประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจําปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น”

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจําปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น” ชิงทุนการศ

หมดเขต: 
ศ, 2018-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story หัวข้อ “ต้านโกง”

ประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story หัวข้อ “ต้านโกง”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ

หมดเขต: 
อ, 2015-11-24 18:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดเล่าเรื่อง

Members Online

There are currently 0 users online.