^ Back to Top

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ภายใต้แนวคิด "ศปช. บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี มีความรับผิดชอบ" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป

กรอบแนวคิด

 • การประกวดต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการออกแบบต้องมีความสวยงามทางศิลปะ ทันสมัย มีเอกลักษณ์และจดจำได้ง่ายในฐานะสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สามารถออกแบบได้ทั้งในรูปแบบคน สัตว์ สิ่งของ และอื่นๆ พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ หรือแนวคิดในการออกแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด
 • ต้องมีภาพประกอบหลักที่มองเห็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง ซ้ายและขวา รวมทั้งมีภาพอิริยาบทต่างๆ เพิ่มเติมจำนวน 10 ภาพ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน ทักทาย ฯลฯ
 • ต้องตั้งชื่อของผลงานมาสคอตที่สื่อความหมายได้
 • ต้องมีสีหลักของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ ได้แก่ R = 163, G = 220, B=230 และ R = 0, G = 123, B=87

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 • ผู้เข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ห้ามลอกเลียนแบบ นำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือนำภาพใดภาพหนึ่งมาทำซ้ำ ดัดแปลง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด ไม่เคยเผยแพร่ในวงกว้าง และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน กรณีมีผู้ทักท้วงหรือมีการลอกเลียนแบบในลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์ ผลงานที่ใช้ในการสมัครจะถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งงานต้องรับผิดชอบต่อการกระทำอันมีผลทางกฎหมาย
 • ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล .ai, .psd, .eps ที่สามารถปรับแก้ไขได้ และนามสกุล .jpg, .png, .tiff โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล พร้อมระบุรหัสสีในโหมด RGB เท่านั้น ออกแบบในขนาด A4 พร้อมระบุชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
 • การออกแบบชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็นจำนวน 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างซ้าย-ขวา และ ด้านหลัง และแสดงออกถึงการสื่อสารทางอารมณ์ ท่าทาง และสีหน้าของตัวคาแรคเตอร์ ต้องมีจำนวน 10 อิริยาบท ขึ้นไป มีการแสดงความหมายของผลงาน แสดงความเป็นอัตลักษณ์ ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการปรับแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายได้
 • ผู้ที่ชนะการประกวดจะต้องส่งผลงานเป็น ไฟล์ Motion เพิ่มเติมดังนี้ ส่งไฟล์ After effect project คาแรคเตอร์ทั้ง 10 ตัว และไฟล์ภาพ PNG sequence และไฟล์ภาพ motion นามสกุลไฟล์ AVI , QuickTime , GIF (พื้นหลังโปร่งใส)
 • หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

การส่งผลงาน
ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานที่แสดงให้เห็นภาพทั้ง 4 มุมมองจำนวน 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างซ้าย-ขวา และ ด้านหลัง และแสดงออกถึงการสื่อสารทางอารมณ์ ท่าทาง และสีหน้าของตัวคาแรคเตอร์ ต้องมีจำนวน 10 อิริยาบท ขึ้นไป โดยต้องส่งผลงานเป็นไฟล์นามสกุล .ai, .psd, .eps ที่สามารถปรับแก้ไขได้ และนามสกุล .jpg, .png, .tiff โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล พร้อมระบุรหัสสีในโหมด RGB เท่านั้น โดยตั้งชื่อไฟล์พร้อมระบุชื่อหัวเรื่อง "ส่งผลงานประกวดMASCOT" ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ส่งมาทางอีเมล healtheconomics.pcmc@gmail.com โดยเจ้าหน้าที่จะทำการส่งอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว

กำหนดระยะเวลา

 • ประกาศรับสมัครพร้อมส่งผลงานการประกวดออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดออกแบบละตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์(MASCOT) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • ประกาศผลการประกวดออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) ภายในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน http://pcmc.swu.ac.th

เกณฑ์การตัดสินพิจารณา

 • ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 40 คะแนน
  • การเลือกการ์ตูนสัญลักษณ์ คน สัตว์ สิ่งของ หรือ ตัวแทนอื่นๆ ในการนำมาใช้พัฒนา
  • ความสวยงามตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
 • การสื่อความหมายถึงอัตลักษณ์ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (การตั้งชื่อ และคำอธิบาย) 30 คะแนน
 • ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการนำสื่อสัญลักษณ์มาพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 30 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร ออนไลน์ ทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม

 • งานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อีเมล healtheconomics.pcmc@gmail.com
 • โทรศัพท์ 02-502-2345 ต่อ 4260 (งานประชาสัมพันธ์ ชั้น2)
Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
27 Nov 2023 08:30 to 15 Feb 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.