^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์"

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์"

จังหวัดลําปาง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์" ชิงเงินรางวัล

คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด
เป็นบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย

หลักเกณฑ์การประกวด
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพสัญลักษณ์ เข้าประกวดซึ่งนอกจากต้องแสดงให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๗ แล้วต้องมีรายละเอียดดังนี้

 • ภาพสัญลักษณ์การแข่งขัน (Logo) มีรายละเอียด ดังนี้
  • มีภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลําปางเป็นหลัก เช่น งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถาน วัฒนธรรม ประเพณี หรือสิ่งที่ปรากฏตามคําขวัญของจังหวัดลําปาง เป็นต้น
  • มีเครื่องหมาย (LOGO) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สําหรับการแข่งขันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองเป็นรูปวงกลมแดง ขาว และสีน้ำเงิน ดังรูป
  • มีข้อความ "ลําปางเกมส์" เป็นภาษาไทย สําหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ และ "เขลางค์นครเกมส์" เป็นภาษาไทย สําหรับการแข่งขันกีฬาอาวุโส แห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๗ ไม่กําหนดรูปแบบตัวอักษรและการวางแนวตัวอักษร
  • ต้องสื่อความหมายที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล
  • ต้องมีคําอธิบายแนวความคิด ความหมายของภาพสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด
  • ส่งมอบภาพสีพร้อม File JPG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution (ไม่ต่ํากว่า ๓๐๐ dpi และไม่เกิน ๔๐๐ dpi ) โดยบันทึกลงแผ่น CD/DVD/USB Flash drive
  • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๓ ภาพ
  • ไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น
 • ภาพสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) มีรายละเอียดดังนี้
  • เป็นภาพ "ม้า" ในลักษณะการถือคบเพลิง
  • รูปแบบและเอกสารประกอบที่จะส่งเข้าประกวด จะต้องจัดองค์ประกอบลงในกระดาษขนาด A๔ และรองรับด้วยกระดาษแข็ง โดยทิ้งระยะห่างขอบกระดาษด้านละ ๒ นิ้ว พร้อมตั้งชื่อภาพให้ครบ และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) ที่แสดงท่าทางการแข่งขันตามชนิดกีฬานั้นๆ ลงในกระดาษ A๔ ๑ แผ่นต่อ ๖ ชนิดกีฬารวม ๓๗ ชนิดกีฬา ได้แก่
   • กีฬาบังคับ จํานวน ๒ ชนิดกีฬา ได้แก่
    • กรีฑา
    • ว่ายน้ำ
   • กีฬาสากล จํานวน ๔๑ ชนิดกีฬา
    • กอล์ฟ
    • จักรยาน
    • เทควันโด
    • เทนนิส
    • เทเบิลเทนนิส
    • บาสเกตบอล
    • แบดมินตัน
    • มวยปล้ำ
    • ฟุตบอล / ฟุตซอล
    • ยกน้ำหนัก
    • มวยสากลสมัครเล่น
    • ยูโด
    • ยิงปืน
    • รักบี้ฟุตบอล
    • เรือพาย
    • วอลเลย์บอล
    • แฮนด์บอล
    • ฮอกกี้
    • กาบัดดี้
    • ลีลาศ
    • ตะกร้อ
    • คาราเต้โด
    • หมากล้อม
    • ปันจักสีลัต
    • เปตอง
    • บิลเลียด - สนุกเกอร์
    • วู้ดบอล
    • ยูยิตสู
    • เทคบอล
    • อีสปอร์ต
    • ฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง
    • บริดจ์
    • ซอฟท์เทนนิส
    • เพาะกาย
    • มวยไทยสมัครเล่น
     ทั้งนี้อาจมีชนิดกีฬาเพิ่มเติม ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง
  • ต้องอธิบายแนวคิด ความหมายของภาพสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด
  • ส่งมอบภาพสีพร้อม File JPG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution (ไม่ต่ํากว่า ๓๐๐ dpi และไม่เกิน ๔๐๐ dpi ) โดยบันทึกลงแผ่น CD
  • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๓ ภาพชุด ต่อ ๑ คน
  • ไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น

การส่งผลงาน

 • ต้องเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ/หรือ ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) ไว้ด้านหลังแผ่นภาพและคําขวัญทุกแผ่น
 • ต้องผนึกซอง จ่าหน้าถึง สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลําปาง ๓๙๘/๓๗ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๕๒๒ ๓๐๔๘ สามารถส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ห้ามลอกเลียนแบบ นําผลงานอันมีลิขสิทธิ์หรือนําภาพใดภาพหนึ่งมาทําซ้ํา ดัดแปลง และผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้า ประกวด ไม่เคยเผยแพร่ในวงกว้าง และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน กรณีมีผู้ทักท้วงหรือมีการ ลอกเลียนแบบในลักษณะการละเมิดลิขสิทธิ์ ผลงานที่ใช้ในการสมัครจะเป็นโมฆะ และผู้ส่งงานต้องรับผิดชอบ ต่อการกระทําอันมีผลตามกฎหมาย

กําหนดการดําเนินการ

 • ส่งภาพสัญลักษณ์เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. (วันที่ประทับตราไปรษณีย์)
 • คณะกรรมการกีฬาจังหวัดลําปาง จะประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

การคัดเลือกและการตัดสิน

 • คณะกรรมการกีฬาจังหวัดลําปาง จะพิจารณาตัดสินคัดเลือกภาพสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งคณะกรรมการกีฬาจังหวัดลําปาง มีสิทธิ์ในการยกเลิกการประกวดหรือจะให้มีการประกวดใหม่ได้ หากไม่มีผลงานใดผ่านการพิจารณา
 • การตัดสินของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดลําปาง ถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

สัญลักษณ์ของภาพที่ส่งเข้าประกวด
ภาพสัญลักษณ์ทุกภาพที่ส่งเข้าร่วมการประกวด จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดลําปาง ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของภาพสัญลักษณ์ตามความเหมาะสม ตลอดจน มีสิทธิ์จะทําการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆได้ รวมทั้งไม่อนุญาตให้นําภาพไปใช้ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากทางจังหวัดลําปางด้วย

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๗ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดสัญลักษณ์สัตว์นําโชค จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถามราย

 • สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลําปาง
  ๓๙๘/๓๗ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
  จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐
 • โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๕๒๒ ๓๐๔๘
File attachments: 
Deadline: 
15 Nov 2023 08:30 to 20 Dec 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.