^ Back to Top

ประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เนื่องในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจําปี ค.ศ. 2023

ประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เนื่องในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจําปี ค.ศ. 2023

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เนื่องในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจําปี ค.ศ. 2023 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร ในมิติศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ประเภท ก. ได้แก่ นักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วุฒิการศึกษา ปวช.
 • ประเภท ข. ได้แก่ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วุฒิการศึกษา ปวส. ระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ผ่านการประกวดจากที่ใดมาก่อน หรือไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน และต้องไม่ลอกเลียนแบบผลงาน หรือละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือของที่ระลึก ในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ภายใต้แนวคิด "ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เทศกาลคริสต์มาส สีสันแห่งดวงดาวชาวสกลนคร" โดยเป็นของที่ระลึก ที่ไม่ใช่อาหาร และยา
 • การออกแบบผลงานผลิตภัณฑ์ หรือของที่ระลึกฯ ต้องออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไขผลงาน หรือละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ผลงานออกแบบต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า เครื่องหมายการค้าใด ๆ หรือเครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม และถ้ามีการใช้สัญลักษณ์ ทางศาสนาให้ใช้อย่างเหมาะสม ไม่ใช้ภาพประกอบหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็น
 • ลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และไม่เคยเผยแพร่ในสื่ออื่น ๆ มาก่อน
 • สามารถส่งผลงานได้จํานวนไม่เกิน 1 ผลงาน ต่อ 1 คนที่สมัครเท่านั้น
 • จัดส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบชิ้นงานจริง
 • จัดส่งเอกสารฉบับจริง และจัดส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และไฟล์ PDF ที่แสดงรายละเอียด ดังนี้
  • ชื่อผลงาน
  • ความเป็นมา แรงบันดาลใจ แนวคิดในการสร้างสรรค์ออกแบบผลงาน ซึ่งต้องสื่อถึง หรือเชื่อมโยงกับงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร
  • ประโยชน์ หรือการใช้งานผลงาน
  • วัสดุ อุปกรณ์ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลงาน
  • แหล่งที่มาของวัสดุ อุปกรณ์ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลงาน
  • ต้นทุนในการผลิตผลงาน ต่อ 1 ชิ้นงาน
  • ความโดดเด่น หรือจุดสําคัญของผลงาน
 • ผู้สมัครต้องจัดส่งคลิปวิดีโอแนะนําตนเอง ในนามผู้สมัคร พร้อมทั้งแนะนําผลงานการออกแบบ รายละเอียดของการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการผลิต หรือความโดดเด่นสําคัญของผลงานที่อยากนําเสนอ ความยาวไม่เกิน 4 นาที
 • ผลงานใด ที่ได้รับรางวัล หากคณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ปรับแก้ไข ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม หรืออื่นใดในผลงานนั้น ๆ ให้เจ้าของผลงานเร่งดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ ของจังหวัดสกลนคร โดยจังหวัดสกลนคร สามารถนําผลงานดังกล่าวไปใช้เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม ต่อยอด หรือผลิตเพิ่มเติม ทําซ้ํา ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตผลงาน หรืออื่นใดตามที่จังหวัดสกลนครเห็นสมควรได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน และไม่ต้องแจ้งเจ้าของผลงานให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดดังกล่าว ต้องนําชิ้นงาน หรือผลงานจําลองตามที่ได้รับรางวัล ส่งให้แก่จังหวัดสกลนคร รางวัลละ 1 ชิ้นงาน โดยชิ้นงานที่นําส่งนั้นถือเป็นสมบัติของจังหวัดสกลนคร
 • หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผลงานใดผิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติหรือผลงานมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย ทั้งนี้หากเกิดข้อพิพาท ฟ้องร้องดําเนินคดี ทางผู้ออกแบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และ
 • คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์แจ้งยกเลิกรางวัลได้ทันที
 • ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งใบสมัคร และผลงาน พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลงานการออกแบบนั้น ๆ มายังสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัดสกลนคร ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tanaohm109@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ภายใน เวลา 16.30 น.

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน คะแนน 100 คะแนน รายละเอียด ดังนี้

 • ความเชื่อมโยง หรือสื่อถึงงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร หรือศาสนาคริสต์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ของผลงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
 • การนําวัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาพัฒนาต่อยอด สร้างความโดดเด่น แปลกใหม่ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
 • โอกาสในการพัฒนา ต่อยอด หรือผลิตผลงานให้มีความหลากหลายคะแนนเต็ม 10 คะแนน
 • มีความสวยงาม ประณีตคะแนนเต็ม 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ประเภท ก. ได้แก่ นักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วุฒิการศึกษา ปวช.
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จํานวน 1 รางวัล
 • ประเภท ข. ได้แก่ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วุฒิการศึกษา ปวส. ระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จํานวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
 • โทร 0 4271 6247
Total Prize Money: 
40,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Nov 2023 08:30 to 15 Dec 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.