^ Back to Top

แข่งขันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ "Oxford Big Read 2023"

แข่งขันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ "Oxford Big Read 2023"

Oxford University Press ร่วมกับ SE-ED ขอเชิญนักเรียนชั้นอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ "Oxford Big Read 2023" ชิงของรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องศึกษาระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าแข่งขันโดยทำกิจกรรมในกลุ่มที่ตรงกับระดับการศึกษาของตนเองเท่านั้น ไม่สามารถเลือกทำกิจกรรมในกลุ่มที่ไม่ตรงกับระดับการศึกษาของตนเองได้
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (non-native English) และเป็นผู้ที่อาศัยและศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น นักเรียนที่อาศัยหรือเรียนอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไป ไม่มีสิทธิเข้าแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งคลิปวิดีโอได้เพียง 1 คลิปซึ่งทำกิจกรรมตามโจทย์จากหนังสือ 1 เล่มเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันที่ส่งคลิปมากกว่า 1 คลิป จะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล โดยคณะกรรมการจะตัดสินจากคลิปแรกที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น จะไม่พิจารณาคลิปอื่น ๆ
 • ผู้เข้าแข่งขันในนามบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 • ผู้เข้าแข่งขันในนามโรงเรียน ต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน และครู/อาจารย์ผู้ดูแล

รายละเอียดและข้อกำหนดของการแข่งขัน

 • 1. ผู้เข้าแข่งขันแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามระดับการศึกษา ซึ่งจะต้องอ่านหนังสือของ Oxford Reading Club (ORC) และทำกิจกรรมที่ระบุไว้ตามโจทย์ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
  • กลุ่มที่ 1 ระดับอนุบาล
   กิจกรรม
   • เลือกอ่านหนังสือ 1 เล่ม ของ ORC ในระดับอนุบาล รายการสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่าง
   • อธิบายรายละเอียดตัวละครที่ชอบ จากหนังสือที่เลือก
  • กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษา
   กิจกรรม
   • เลือกอ่านหนังสือ 1 เล่ม ของ ORC ในระดับประถมศึกษา รายการสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่าง
   • เลือกเหตุการณ์ตอนที่ชอบที่สุดในหนังสือที่อ่าน บรรยายเหตุการณ์พร้อมอธิบายเหตุผลที่ชอบ
  • กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษา
   กิจกรรม
   • เลือกอ่านหนังสือ 1 เล่ม ของ ORC ในระดับมัธยมศึกษา รายการสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่าง
   • เลือกตัวละครจากหนังสือที่อ่าน 1 ตัวละคร แล้วจินตนาการว่าทำไมตัวละครถึงกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของเรื่อง พร้อมให้เหตุผลประกอบหรืออธิบายแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการทำนั้น ๆ อย่างน้อย 2 ข้อ
  • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกอ่านหนังสือดิจิทัลทุกเล่ม เพื่อใช้ในการแข่งขันจาก Oxford Reading Club ได้ที่ www.oxfordreadingclub.com เพื่อรับสิทธิเข้าระบบได้ฟรี 14 วัน
   หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิการใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขของ Oxford University Press หรือสามารถ ซื้อหนังสือที่ใช้อ่านในการแข่งขัน ซึ่งอยู่ในห้องสมุดออนไลน์ Oxford Reading Club ราคา 350 บาทต่อเดือน https://bit.ly/3sJlM1U พิเศษ ลด 15% พิมพ์โค้ด BIGREAD23 ที่ช่อง "รหัสโปรโมชั่น" (หน้าสินค้าในตะกร้า) www.se-ed.com วันนี้ - 30 พ.ย. 2566 เท่านั้น
 • 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมของตนเองตามโจทย์ที่ได้รับ รายละเอียดดังนี้
  • การนำเสนอ ต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • ถ่ายวิดีโอหน้าตรงขณะที่ผู้เข้าแข่งขันทำกิจกรรมตามโจทย์ โดยต้องระบุ
   • แนะนำตนเอง โดยระบุชื่อ สกุล อายุ ระดับการเข้าแข่งขัน หากเข้าแข่งขันในนามโรงเรียน ให้ระบุชื่อโรงเรียน และครู/อาจารย์ผู้ดูแล
   • ชื่อหนังสือที่อ่าน
   • ชื่อตัวละครหรือเหตุการณ์ที่เลือก
   • บรรยายรายละเอียดตามโจทย์
   • ไม่ต้องแสดงรูปหนังสือที่อ่าน และไม่ต้องถ่ายวิดีโอขณะที่อ่าน
  • คลิปวิดีโอมีขนาดความยาวไม่เกิน 2 นาที
 • ผู้เข้าแข่งขันนำคลิปวิดีโอโพสต์ใน Facebook ของตนเอง หรือของผู้ปกครอง หรือของโรงเรียน และเปิดโพสต์นั้นเป็นสาธารณะเพื่อเผยแพร่แก่คนทั่วไปและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันใน www.se-ed.com กรอกรายละเอียด ส่งเอกสารประกอบ พร้อมทั้งระบุ Link Facebook ที่โพสต์คลิปวิดีโอการทำกิจกรรม
 • คณะกรรมการจะพิจารณาและตัดสินเพื่อคัดเลือกผู้ชนะจากคลิปวิดีโอที่โพสต์ใน Facebook
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าแข่งขันในนามบุคคล (ไม่ได้สมัครผ่านโรงเรียน) หรือเข้าแข่งขันในนามของโรงเรียน (โรงเรียนเป็นผู้ส่งเข้าแข่งขัน) ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • การให้ความยินยอมเพื่อเผยแพร่คลิปวิดีโอ ผู้เข้าแข่งขันทุกรายจะต้องให้ความยินยอมในการเผยแพร่คลิปวิดีโอสู่สาธารณชน
 • โดยคำประกาศความยินยอมจะอยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อส่งคลิปเข้าประกวด ผู้เข้าแข่งขันต้องคลิกเพื่อแสดงความยินยอม
 • ผู้เข้าแข่งขันในนามบุคคล ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้เข้าแข่งขันในนามโรงเรียนต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียน และครู/อาจารย์ผู้ดูแล โดยรายละเอียดคำรับรองจะอยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อส่งคลิป เข้าประกวด ผู้เข้าแข่งขันต้องคลิกเพื่อยืนยัน
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะในทุกอันดับและทุกประเภท จะต้องส่งเอกสารตัวจริงให้แก่ผู้จัดการแข่งขันก่อนรับรางวัล โดยผู้เข้าแข่งขันในนามบุคคลต้องส่งเอกสารการได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้เข้าแข่งขันในนามโรงเรียนต้องส่งเอกสารการรับรองจากโรงเรียน และครู/อาจารย์ผู้ดูแล
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดการ

 • ระยะเวลาลงทะเบียนและส่งคลิป 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566
 • ระยะเวลาสิ้นสุดการ Vote กด like กด share 15 ธันวาคม 2566
 • คณะกรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ 1 – 31 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผลการแข่งขัน 15 มกราคม 2567 ทาง
  • แฟนเพจ SE-ED BOOK CENTER
  • www.facebook.com/SBC.fans
  • www.se-ed.com
   หลังประกาศผลการแข่งขัน ผู้ได้รับคัดเลือกทุกรางวัลต้องส่งเอกสารประกอบตัวจริงตามที่กำหนดให้ผู้จัดการแข่งขันก่อนรับรางวัล

เกณฑ์การตัดสิน

 • รางวัลแบ่งเป็น 3 ระดับ แต่ละระดับประกอบด้วย ผู้ชนะเลิศ รองอันดับ 1 รองอันดับ 2
 • ตัดสินโดยคณะกรรมการจาก Oxford University Press
  โดยพิจารณาจากหัวข้อต่อไปนี้
  • ความคิดสร้างสรรค์และความน่าสนใจ
  • การบรรยายได้สนุกชวนติดตาม
  • ทำตรงโจทย์
  • ความสมเหตุสมผล
  • ความถูกต้องของการใช้ภาษา
  • กล้าแสดงออก
 • รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ตัดสินโดย คณะกรรมการจาก OUP ทุกรายการ
 • รางวัล Popular Vote ตัดสินโดย ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการกด Like กด share สูงที่สุด
 • ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผลคะแนนการแข่งขันให้เป็นไปตามการตัดสินของคณะกรรมการ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลของการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ
  • สมาชิก Oxford Reading Club (หนังสืออ่านนอกเวลาในรูปแบบ digital ที่มีมากกว่า 700 รายการ) อายุ 1 ปี มูลค่า 4,200 บาท
  • Oxford Dictionary จำนวน 1 รางวัล
   • ระดับอนุบาล จะได้รับ Oxford Picture Dictionary
   • ระดับประถมศึกษา จะได้รับ Essential Dictionary
   • ระดับมัธยมศึกษา จะได้รับ Oxford Advanced Learner Dictionary 10ed
  • E-gift voucher จาก SE-ED มูลค่า 1,000 บาท
  • ใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศจาก Oxford
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • สมาชิก Oxford Reading Club (หนังสืออ่านนอกเวลาในรูปแบบ digital ที่มีมากกว่า 700 รายการ) อายุ 6 เดือน มูลค่า 2,100 บาท
  • Oxford Dictionary จำนวน 1 รางวัล
  • E-gift voucher จาก SE-ED มูลค่า 700 บาท
  • ใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก Oxford
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • สมาชิก Oxford Reading Club (หนังสืออ่านนอกเวลาในรูปแบบ digital ที่มีมากกว่า 700 รายการ) อายุ 3 เดือน มูลค่า 1,050 บาท
  • Oxford Dictionary จำนวน 1 รางวัล
  • E-gift voucher จาก SE-ED มูลค่า 500 บาท
  • ใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก Oxford
 • รางวัล Popular Vote
  • สมาชิก Oxford Reading Club (หนังสืออ่านนอกเวลาในรูปแบบ digital ที่มีมากกว่า 700 รายการ) อายุ 2 เดือน มูลค่า 700 บาท
  • E-gift voucher จาก SE-ED มูลค่า 300 บาท
 • ในกรณีผู้เข้าแข่งขันในนามโรงเรียน
  • โรงเรียนจะได้รับประกาศเกียรติบัตร จาก Oxford
  • ครู/อาจารย์ผู้ดูแลจะได้รับหนังสือ Professional Development จำนวน 2 เล่ม จาก Oxford
  • E-gift voucher จาก SE-ED มูลค่า 1,000 บาท

หมายเหตุ E-gift voucher สำหรับซื้อสินค้าใน www.se-ed.com เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล e-commerce@se-ed.com (24 ชม.)
 • โทร. 091-009-2062, 02-826-8753 (จ.- ศ. เวลา 08.30 - 17.30 น.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชวัลรักษ์ เจริญผล / SE-ED

File attachments: 
Deadline: 
01 Oct 2023 08:30 to 30 Nov 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.