^ Back to Top

ประกวดออกแบบนวัตกรรมโครงการ "Ford+ Innovator Scholarship 2023"

ประกวดออกแบบนวัตกรรมโครงการ "Ford+ Innovator Scholarship 2023"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรมโครงการ "Ford+ Innovator Scholarship 2023" หัวข้อ "นวัตกรรมทางสังคมพลังบวกเพื่อยกระดับโลกให้น่าอยู่ : Social innovation+ for a better world challenge" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 840,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อสะท้อนบทบาทของฟอร์ด ประเทศไทยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • สนับสนุนเยาวชนไทยให้มีเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์สร้างประสบการณ์และน าความรู้มาใช้เกิดเป็น ผลงานที่เป็นรูปธรรม
 • เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำไปต่อยอดผลงานออกแบบนวัตกรรม เพื่อให้นำมาใช้ได้จริง

กติกากาประกวด

 • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ
 • สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
 • โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะตอ้งมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดูแลและลงนามรับรองยืนยันลิขสิทธิ์
 • ต้องเป็นผลงานออกแบบนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือมีการประยุกต์ต่อยอดและเป็นโครงงานที่สามารถมองเห็นการพัฒนาให้เป็นจริงได้ตอบโจทย์หัวข้อและต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่ได้รางวัลในปีที่ผ่านมา
 • ผู้ส่งผลงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร Ford+ Innovator Scholarship 2023 ผ่านช่องทาง
  • Facebook:ฟอร์ด
  • Facebook: กบนอกกะลา
  • Facebook: สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA
 • ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน
  • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารผลงานออกแบบนวัตกรรมที่ได้รับการตรวจสอบและการลงนามรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมแล้วมาทางไปรษณีย์ที่
   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
   เลขที่ 246/8 ซอยโยธินพัฒนา
   แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
   กรุงเทพฯ 10240
   วงเล็บมุมซอง (Ford+ Innovator Scholarship 2023)
  • พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่ Fordinnovator2023@gmail.com
  • เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566 (ยึดตามตราประทับไปรษณีย์)

ขั้นตอนการคัดเลือก

 • คณะอนุกรรมการคัดเลือกโครงงานจากเอกสารนำเสนอตามข้อกำหนด
  • เอกสารต้องแสดงให้เห็นแนวคิดไอเดียวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีการสื่อสารให้เข้าใจได้ชัดเจน
  • พิจารณาแนวคิดไอเดียหลักการและเหตุผลที่มีแนวโน้มในการพัฒนาเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้จริง
 • คณะกรรมการคัดเลือกโครงงานเข้ารอบสุดท้าย 10 โครงงาน
 • คณะกรรมการตัดสินรางวัลจากการน าเสนอ (Pitching) โดยเจ้าของโครงงานจ านวน 10 โครงงาน

เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ

 • นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมตามประเภทดังนี้
  • นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย
  • นวัตกรรมเพื่อคนในสังคมและชุมชน
  • นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
  • นวัตกรรมเพื่อการศึกษา
 • นำเสนอแนวคิดน่าสนใจและเป็นแนวคิดเริ่มต้นจากตัวผู้เข้าแข่งขันเอง
 • มีแนวโน้มการต่อยอดพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาแก้ปัญหาได้จริง
 • สามารถนำเสนอแนวคิดวัตถุประสงค์เป้าหมายวิธีการพร้อมภาพจำลองให้เข้าใจอย่างชัดเจนกระชับ

ทุนการศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
  • สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 150,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน
  • สำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัลรางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  • สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน
  • สำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  • สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตรและทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน
  • สำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
  • สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 60,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตรและทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน
  • สำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 6 รางวัล รวมมูลค่าทุนการศึกษา 240,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลพิเศษ: Online Popular Vote สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลพิเศษ: Best of Team Work สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
คุณนุชนาถ ทองอ่วมใหญ่ มือถือ 089 818 3072

Total Prize Money: 
840,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
16 Aug 2023 08:30 to 30 Sep 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.