^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด "๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด "๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย"

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด "๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินผลงาน

รูปแบบและเงื่อนไขการส่งผลงาน
ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น ผลงานแต่ละแบบที่ส่งจะต้องประกอบด้วย

 • พิมพ์คำอธิบายแนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ โดยสื่อถึงวาระการเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ จังหวัดนครราชสีมา และการเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากนั้นทำการพิมพ์ความยาวไม่เกินหน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด ๑๖ โดยต้องพิมพ์พร้อมทั้งแนบเป็นไฟล์ .PDF
 • พิมพ์ผลงานในรูปแบบการนำเสนอผลงาน ลงบนกระดาษแข็ง (Cardboard) หรือฟีเจอร์บอร์ด (Feather Board) ขนาด A3 พร้อมทั้งระบุ ชื่อ-นามสกุลด้านหลังผลงาน
 • ส่งไฟล์ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ นามสกุล .ai, .psd, .eps ที่สามารถปรับแก้ไขได้ และนามสกุล .jpeg, .png, .tiff โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI และขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ล้านพิกเซล ทั้งนี้การส่งผลงานด้วย USB Flash Drive ฯลฯ และ Link สำหรับ Download ไฟล์งานทั้งหมดจาก Cloud Storage เช่น Google Drive, One Drive ฯลฯ โดย Link ดังกล่าว จะต้องอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์และเนื้อหาที่ต้องการแชร์ทั้งหมด และขอสงวนสิทธิ์หากไม่สามารถเปิดดูผลงานผ่านทาง Link ได้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 • แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ สามารถ Download ได้ที่ www.koratculture.com

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ออกแบบไม่จำกัดเทคนิค โดยสะท้อนแนวคิดการเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา และการเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • ผลงานประกวดทุกผลงานต้องระบุรูปแบบตัวอักษร ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยผู้สร้างสรรค์
 • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ปรากฏอยู่ในขึ้นงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รางวัลจากหน่วยงาน ใดมาก่อน ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ส่งผลงานไม่ปฏิบัติให้เป็นไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาหรือเพิกถอนผลการพิจารณาผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหา ข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่า ในกรณีใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแต่เพียงผู้เดียว และคณะกรรมการฯ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ หรือดัดแปลงผลงาน เพื่อนำไปใช้งานจริงต่อไป โดยผลงานที่ชนะเลิศการประกวด จะได้ถูกใช้เป็นตราสัญลักษณ์งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • การพิจารณาผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบ ในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคณะกรรมการฯ จะเพิกถอนผลการตัดสิน และเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
 • ไฟล์ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และไฟล์การออกแบบทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งคืนเจ้าของผลงานในทุกกรณี ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ถ้าเจ้าของผลงานต้องการรับผลงานคืน สามารถติดต่อเพื่อรับผลงานคืนได้ภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศผลรางวัล ด้วยตนเองได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระยะเวลาการประกวด
ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ หากจัดส่งทางไปรษณีย์ยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นหลัก

หลักเกณฑ์พิจารณาตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่น ๆ จะถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผลการตัดสินของคณะกรรมการ ฯ จะถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • โทร 044 009009 ต่อ 1011 ในวันและเวลาราชการ
 • www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพรมงคล นาคดี

Total Prize Money: 
10,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
27 Jun 2023 08:30 to 23 Jul 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.