^ Back to Top

แข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย

แข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาหารไทย ให้กับนักเรียน นักศึกษา
 • เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถ และทักษะ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง
 • เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน
 • เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

คุณสมบัติ

 • เป็นสมาชิกประเภทสามัญขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เป็นนักเรียนในระบบ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจำบริษัท) ของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเชฟอาหารไทย
 • ระดับจังหวัด ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา
 • ระดับภาค ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
 • ระดับชาติ ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภาค

ข้อกำหนด

 • เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาเชฟอาหารไทย
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 3 คน และครูผู้ควบคุม 1 คน
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบเชฟให้ถูกต้อง

กำหนดระยะเวลา
ส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2566 ได้ที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดในพื้นที่ของท่าน

รายละเอียดของการแข่งขัน

 • สมรรถนะรายวิชา
  • แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประกอบอาหารไทย
  • ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทย ตามหลักการและกระบวนการ
  • ใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารไทยตามหลักการและกระบวนการ
  • ใช้หลักการโภชนาการและหลักสุขอนามัยในการประกอบอาหาร
  • สามารถท างานเป็นทีม วางแผนการท างาน มีวินัยและภาวะผู้น า
  • มีทักษะในการสื่อสารและการน าเสนอผลงาน
 • งานที่กำหนด
  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องประกอบอาหาร 1 สำรับ สำหรับผู้รับประทาน 1 คน ประกอบด้วย 4 รายการ ประกอบด้วย
  • ยำหมูย่าง
  • เส้นจันท์ผัดไทยกุ้งสด
  • แกงเขียวหวานไก่
  • 4ฟักทองแกงบวด
 • กำหนดการแข่งขัน
  • ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องท าอาหารโดยจัดตกแต่งเป็น 2 ชุด คือ
   • สำหรับจัดแสดง 1 ชุด
   • สำหรับส่งกรรมการ 1 ชุด
  • กำหนดเวลาในประกอบอาหารและส่งผลงานสำเร็จเรียงลำดับรายการดังนี้
   • ยำหมูย่าง 30 นาที
   • เส้นจันท์ผัดไทยกุ้งสด 40 นาที
   • แกงเขียวหวานไก่ 50 นาที
   • ฟักทองแกงบวด 30 นาที

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งผลงานภายในเวลาที่กำาหนด
 • ผู้เข้าแข่งขันจะสามารถประกอบอาหารรายการถัดไปได้ต่อเมื่อครบเวลาที่กำหนดแต่ละรายการ

กติกาในการแข่งขัน

 • ระดับจังหวัด/ระดับภาค
  • สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียม
   • วัตถุดิบในการแข่งขันตามรายการอาหารที่กำหนด (สามารถแกะสลักตกแต่งจานอาหารมาล่วงหน้าได้)
   • เครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบ และจัดแสดงผลงาน (เตาหุงต้มเตรียมได้ทีมละไม่เกิน 3 หัวเตาหากต้องการ วางเตาบนโต๊ะปฏิบัติงานต้องมีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันความร้อน) โดยจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
   • ตำรับอาหารส่งคณะกรรมการ จ านวน 5 ชุด
   • การนำเสนอผลงานไม่ต่ำกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาทีโดยนำเสนอภาพรวมของสำรับอาหารไทยในห้วงเวลาที่คณะกรรมการกำาหนด
   • ไม่อนุญาตให้นำวัตถุดิบสำเร็จรูป เช่น พริกแกง น้ำซอส น้ำยำ ไส้ขนม และการล้าง ปอก ทำความสะอาด ให้มาประกอบและปรุงบริเวณแข่งขันเท่านั้น
   • อนุญาตให้จัดวางวัสดุอุปกรณ์บริเวณพื้นที่ ที่จัดแสดงผลงานให้เสร็จก่อนเวลาการแข่งขัน ประมาณ 15 นาที
   • ปลั๊กไฟ (ปลั๊กพ่วงผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม)
  • สิ่งที่คณะกรรมการการจัดการแข่งขันจัดเตรียมให้
   • โต๊ะปฏิบัติงานอาหาร จำนวน 2 ตัว ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร
   • โต๊ะจัดแสดงผลงาน ขนาดกว้าง 0.75 เซนติเมตร ยาว 0.75 เซนติเมตร
   • ถังขยะ
 • ระดับชาติ
  • สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียม
   • เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดแสดงผลงาน หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาหารนอกเหนือจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้
   • ตำรับอาหารส่งคณะกรรมการ จำนวน 5 ชุด
   • การนำเสนอผลงานไม่ต่ ากว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาทีโดยนำเสนอภาพรวมของส ารับอาหารไทยในห้วงเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
   • ไม่อนุญาตให้นำวัตถุดิบสำเร็จรูป เช่น พริกแกง น้ำซอส น้ำยำ ไส้ขนม และการล้าง ปอก ทำความสะอาด ให้มาประกอบและปรุงบริเวณแข่งขันเท่านั้น อนุญาตให้เตรียมมาล่วงหน้าเฉพาะงานแกะสลักสำหรับตกแต่งจานอาหารและสำรับอาหารเท่านั้น
   • อนุญาตให้จัดวางวัสดุอุปกรณ์บริเวณพื้นที่ ที่จัดแสดงผลงานให้เสร็จก่อนเวลาการแข่งขัน ประมาณ 15 นาที
   • ปลั๊กไฟ (ปลั๊กพ่วงผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม)
  • 2) สิ่งที่คณะกรรมการการจัดการแข่งขันจัดเตรียมให้
   • วัตถุดิบในการแข่งขันตามรายการที่กำหนด เว้นแต่การจัดตกแต่งจานอาหารสามารถเตรียมมาล่วงหน้าได้
   • เครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำหรับรายการอาหารที่กำหนด
   • โต๊ะปฏิบัติงานอาหาร
   • โต๊ะจัดแสดงผลงาน ขนาดกว้าง 0.75 เซนติเมตร ยาว 0.75 เซนติเมตร
   • ถังขยะ

เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน (250 คะแนน)

 • การเลือกใช้และบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้อย่างถูกต้อง 5 คะแนน
  • เลือกเครื่องมือ เครื่องใช้ถูกต้องเหมาะสมกับปริมาณและประเภทของอาหาร 2 คะแนน
  • ลักษณะวิธีใช้เครื่องมือ เครื่องใช้เหมาะสม 2 คะแนน
  • การทำความสะอาดและดูแลรักษา 1 คะแนน
 • สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการทำงาน 15 คะแนน
  • สุขอนามัย 8 คะแนน
  • ความสามารถในการทำงานอย่างปลอดภัย 7 คะแนน
 • หลักการประกอบอาหาร 25 คะแนน
  • การเตรียมวัตถุดิบ 5 คะแนน
  • ประกอบอาหาร 15 คะแนน
  • การใช้วัตถุดิบอย่างประหยัด 5 คะแนน
 • การนำเสนอผลงาน 5 คะแนน
 • ผลงานสำเร็จ รายการอาหารละ 50 คะแนน จำนวน 4 รายการ 200 คะแนน
  • ความถูกต้องของส่วนผสมตามตำรับไทย 10 คะแนน
  • รสชาดไทยดั้งเดิม 20 คะแนน
  • เนื้อสัมผัส 5 คะแนน
  • ลักษณะปรากฎ (สี กลิ่น) 5 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามของการจัดตกแต่งอาหาร 10 คะแนน

หมายเหตุ

 • เกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1- 4 ให้คะแนนโดยรวม
 • เกณฑ์การให้คะแนนข้อ 5 ผลงานสำเร็จรายการอาหารละ 50 คะแนน จำนวน 4 รายการ

คณะกรรมการตัดสิน
ระดับภาคและระดับชาติให้มีคณะกรรมการตัดสิน 5 คน ประกอบ ด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

การพิจารณารางวัลตามเกณฑ์มาตรฐาน

 • คะแนน 90 ขึ้นไป ระดับเหรียญทอง
 • คะแนน 80 – 89 ระดับเหรียญเงิน
 • คะแนน 70 – 79 ระดับเหรียญทองแดง

รางวัลการแข่งขัน

 • ระดับภาค
  • รางวัล ชนะเลิศ ได้รับโล่และเกียรติบัตร (E-Certificate) เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่และเกียรติบัตร (E-Certificate) เงินรางวัล 3,000 บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่และเกียรติบัตร (E-Certificate) เงินรางวัล 2,000 บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (E-Certificate) เงินรางวัล 1,000 บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (E-Certificate) เงินรางวัล 1,000 บาท
 • ระดับชาติ
  • รางวัล ชนะเลิศ ได้รับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท สถาบันการศึกษาที่ทีมชนะเลิศศึกษาอยู่ จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

หมายเหตุ

 • โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตร (E-Certificate) มอบให้ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Total Prize Money: 
230,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
03 Jun 2023 08:30 to 15 Jun 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.