^ Back to Top

ประกวดผลงานศิลปะ "Share Art Share Heart : Contest"

ประกวดผลงานศิลปะ "Share Art Share Heart : Contest"

โครงการ RARE & SHARE ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะ "Share Art Share Heart : Contest" ภายใต้หัวข้อ "Heart of Healing SMA: Art for a Cause, Hope for a Cure" ชิงเงินรางวัล และประกาศนียบัตร

ประเภทส่งผลงานเข้าประกวด

 • บุคคลทั่วไป อายุต่ำกว่า 25 ปี
 • บุคคลทั่วไป อายุ 25 ปี ขึ้นไป

กฎกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานศิลปะเข้าประกวด สามารถนําผลงานเข้าร่วมประกวดได้โดยไม่จํากัดรูปแบบ อาทิ เช่น จิตรกรรม, ภาพวาด, ภาพถ่าย, ภาพพิมพ์, Paper Art, งานปั้น, งานหล่อ, งานแกะสลัก, รวมถึงผล งาน Digital Arts ขนาดผลงานมีขนาดไม่เกิน ความกว้าง 60 cm ความยาว 60 cm ความสูง 60 cm (60x60x60 cm) สําหรับงาน Digital Arts จะต้องกําหนดขนาดไม่เกิน ความกว้าง 60 cm ความยาว 60 cm ความสูง 60 cm (60x60x60 cm) ที่ความละเอียด ไม่ต่ํากว่า 300 dpi และสามารถปริ๊นต์ หรือ พิมพ์ออกมา ในขนาดจริงได้
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ไม่จํากัดจํานวนชิ้น แต่จะได้รับรางวัลสูงสุด ได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • การกรอกใบสมัครเข้าร่วมการส่งผลงานประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของโครงการ Rare & Share (www.rareandshare.com)
 • ส่งผลงาน หรือไฟล์ พร้อมระบุ Concept อธิบายผลงานที่ส่งเข้าประกวด ส่งผลงานและหลักฐานการสมัคร ทาง E-Mail: RareAndShareContest@gmail.com
 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด พร้อมเอกสารใบสมัครได้ที่ บริษัท แมด อะไรดี จํากัด 109 ซ.พหลโยธิน5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 • ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยจะประกาศผลทาง เว็บไซต์ของโครงการ Rare & Share และ Page Facebook ของโครงการ Rare & Share
 • เมื่อประกาศผลแล้ว เจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อทางผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดไป เพื่อแจ้งรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานที่ต้องนํามาเพื่อรับรางวัล
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องสอดคล้องกับ “โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด SMA”
 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ส่วนใดกล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า เครื่องหมายการค้า และไม่ใช้ภาพ ประกอบ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ผลงานที่ส่งประกวด จะต้องเป็นผลงานที่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา โดยการประกวดนี้ไม่นับรวมถึง ศิลปะทางด้านดนตรี และการสร้างสรรท่วงทํานองเมโลดี้ ต่าง ๆ
 • ผลงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบโดยผู้ส่งผลงานเอง อีกทั้งต้องไม่เคยถูกเผยแพร่ หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายที่ว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทุกกรณี หากมี การร้องเรียน ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณี
 • หากตรวจสอบแล้วพบว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ใช่ผลงานของเจ้าของผลงาน และ/หรือ มีการละเมิด ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกกรณี จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • ผลงานทุกชิ้นที่ได้จัดส่งเข้าร่วมการประกวดนี้ จะถือว่าผู้สมัครยินยอมมอบผลงานที่สร้างขึ้นนี้ให้ทาง โครงการ Rare & Share โดยผลงานทุกชิ้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ Rare & Share ทุกกรณี ไม่ว่าจะได้ รับหรือไม่ได้รับรางวัลก็ตาม
 • หลังจากที่มีการประกาศผลรางวัลแล้ว ชิ้นงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ทางโครงการ Rare & Share จะนําไป จัดแสดงที่ แกลลอรี่ โดยจะมีการระบุชื่อเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล และจะนําผลงานไปปประมูล โดยไม่ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกกรณี รายได้จากการประมูลจะถูกมอบให้ทาง “มูลนิธิ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง”
 • ผู้ดําเนินโครงการ Rare & Share และ บริษัท Mad อะไรดี จํากัด จะเป็นผู้จัดเก็บ ดูแลรักษาผลงาน ตลอด จนถึงการประมูลผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน

 • คะแนนความคิดสร้างสรรค์ และความสวยงาม 50%
 • คะแนนการสื่อความหมายถึง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด SMA 50%

รางวัลการประกวด

 • รางวัลสําหรับประเภทบุคคลทั่วไป อายุ ต่ํากว่า 25 ปี
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล จะได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 5 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัล จะได้รับประกาศนียบัตร
 • รางวัลสําหรับประเภทบุคคลทั่วไป อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล จะได้รับ เงินรางวัล 20,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล จะได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 5 รางวัล จะได้รับ เงินรางวัล 3,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัล จะได้รับประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/rareandshareofficial

File attachments: 
Deadline: 
06 Apr 2023 08:00 to 31 May 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.