^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้นประกันสังคม หัวข้อ "เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล" และหัวข้อ "อุ่นใจวัยเกษียณ"

ประกวดคลิปสั้นประกันสังคม หัวข้อ "เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล" และหัวข้อ "อุ่นใจวัยเกษียณ"

สํานักงานประกันสังคม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม หัวข้อ "เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล" และหัวข้อ "อุ่นใจวัยเกษียณ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 230,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ระดับปริญญาตรี
 • ส่งผลงานในนามบุคคล

หลักฐานการสมัคร

 • สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 • รูปถ่ายเจ้าของผลงาน ขนาด 2 นิ้ว (เห็นหน้าชัดเจนไม่สวมแว่นและหมวก)
  (กรอกแบบฟอร์มลงใน Google Form และอัพโหลดไฟล์หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน)

หลักเกณฑ์การประกวด

 • เนื้อหาคลิปวิดีโอ มีความยาวไม่เกิน 5 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
 • ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ "เจ็บป่วยประกันสังคม ช่วยดูแล"และหัวข้อ "อุ่นใจวัยเกษียณ"
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องกําหนดชื่อเรื่องและแนวคิดในการผลิตคลิปวิดีโอที่ง่ายต่อการจดจํา
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวีดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน โดยทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบภายหลังถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบ หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด อัพโหลดไฟล์ลง Google Drive ประเภทไฟล์ MP4 ความละเอียดของไฟล์ไม่ต่ำกว่า 1080p (1920 x 1080)
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ชนะการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักงานประกันสังคม ซึ่งสํานักงานประกันสังคม สามารถนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไปได้ หากผู้ใดมีความประสงค์จะนําไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานประกันสังคมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 • สํานักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครการประกวดคลิปวิดีโอ วันที่ 15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566 โดยกรอกใบสมัครผ่าน Google Form
 • ส่งผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ วันที่ 6 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2566 โดยส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ อัพโหลดไฟล์คลิปวิดีโอผ่าน Google Drive ส่งลิงค์มายัง E-mail : ssoshortclipcontest@gmail.com
 • ประกาศผล ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566
 • กํารมอบรางวัล ภายในวันที่ 3 กันยายน 2566

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน

 • ความถูกต้องของเนื้อหา 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง 10 คะแนน
 • เทคนิคการถ่ายทํา 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • หัวข้อ "เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล"
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • หัวข้อ "อุ่นใจวัยเกษียณ"
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายนิเทศ ศูนย์สารนิเทศ สำนักงํานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2956 2536 - 8
Total Prize Money: 
230,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Mar 2023 08:30 to 31 May 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.