^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38 ประจําปี 2566

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38 ประจําปี 2566

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38 ประจําปี 2566 หัวข้อ "จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนา วงการศิลปะร่วมสมัยของไทย

ประเภทศิลปกรรม
ผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย
 • เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในงานที่เข้าประกวด ซึ่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด
 • เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน

ระดับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ระดับเยาวชน มี 3 กลุ่ม
  • กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี
  • กลุ่มอายุ 9 - 13 ปี
  • กลุ่มอายุ 14 - 18 ปี
 • ระดับประชาชนทั่วไป

การส่งงานเข้าประกวด

 • เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย
  • ใบสมัครฉบับจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์
  • สําเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย)
  • สําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้เยาว์)
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ต่อใบสมัคร 1 ใบ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล พร้อมกรอกข้อมูลอื่น ๆ ลงในใบสมัคร อย่างละเอียดและชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  *** ทั้งนี้ ห้ามติดใบสมัครลงบนผลงานที่ส่งเข้าประกวดฯ โดยขอให้ผู้สมัครนําใบสมัครแนบใส่ซอง เพื่อส่งมาพร้อมผลงาน ***
 • งานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย พร้อมที่จะติดตั้งได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมเข้าร่วมแสดงผลงาน คณะกรรมการดําเนินงานจะระวังรักษาผลงานที่เข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงให้ ปตท. มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตลอดระยะเวลาแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายในการทําซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ นําผลงานของผู้ส่งผลงานเข้า ประกวดไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานของ ปตท. โดยไม่มีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้า ประกวดตกลงที่จะไม่ให้สิทธิแก่บุคคลอื่นในการดําเนินการข้างต้น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลง ให้เอกสารใบสมัครนี้เป็นหนังสืออนุญาตให้สิทธิแก่ ปตท. ตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ในการยื่นเอกสารการรับสมัคร)

ขนาดผลงาน

 • ระดับเยาวชน ต้องมีขนาดผลงาน ดังนี้
  • กลุ่มอายุต่ํากว่า 9 ปี และกลุ่มอายุ 9 - 13 ปี จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดไม่ต่ํากว่า 40 x 60 เซนติเมตร หรือ ไม่ต่ํากว่าขนาด A2 และไม่เกิน 60 x 80 เซนติเมตร หรือไม่เกินขนาด A1 ไม่รวมกรอบหรือฐาน
  • กลุ่มอายุ 14 - 18 ปี จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดไม่ต่ํากว่า 60 x 80 เซนติเมตร และมีความกว้าง ความยาว หรือความสูง ไม่เกิน 100 เซนติเมตร ไม่รวมกรอบหรือฐาน
 • ระดับประชาชนทั่วไป ต้องมีขนาดผลงาน ดังนี้
  • ผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ หรือผลงานเทคนิคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผลงาน 3 มิติ จะต้องมีขนาดผลงาน โดยมีความกว้าง ความยาว หรือ ความสูงไม่เกิน 200 เซนติเมตร รวมกรอบ หรือฐาน
  • ผลงานประติมากรรม หรือสื่อ 3 มิติ จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดรวมแท่นฐาน และกรอบ (กว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน 150 เซนติเมตร

กำหนดระยะเวลา

 • การส่งผลงาน
  • ส่งทางไปรษณีย์ โดยให้เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผลงานจะต้องส่งถึงจุดรับผลงานไม่เกินวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เท่านั้น หากผลงานมาถึง เกินวันที่ที่บริษัทฯ กําหนด ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนสมัครการประกวดฯ ครั้งนี้
  • การจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะต้องแนบใบสมัครฉบับจริงใส่ซองมาพร้อมกับผลงาน โดยไม่ต้องนําใบสมัครติดหลังผลงาน ซึ่งท่านสามารถใช้บริการขนส่งของบริษัทขนส่งใดก็ได้ เช่น BESTEXPRESS KERRY NINJA J&T EXPRESS หรือ ไปรษณีย์ไทย (ไปรษณีย์ไทยต้องส่งโดย EMS เท่านั้น) โดยให้ แจ้งกับทางขนส่งให้ส่งไปที่
   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
   เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์
   อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
   หมายเลขโทรศัพท์ 09 6782 0748
  • ส่งผลงานด้วยตนเอง พร้อมใบสมัครฉบับจริง
   • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
    • โทร. 09 7242 9333, 09 6782 0748
    • ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 16.00 น.
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
    • โทร. 0 7431 7619
    • ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 16.00 น.
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
    • โทร. 0 3810 2222 ต่อ 2510
    • ระหว่างวันที่ 12 - 17 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 16.00 น.
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
    • โทร. 08 5002 5455
    • ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 16.00 น.
   • หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    • โทร. 0 5321 8280, 0 5394 4833
    • ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 16.00 น.
 • ตัดสินการประกวด วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผลเป็นทางการในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ทาง www.pttplc.com และสื่อฯ ตามที่ ปตท. กําหนด
 • พิธีมอบรางวัลและการแสดงผลงาน ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566 ณ สถานที่ตามที่ ปตท. กําหนด

รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 • ระดับเยาวชน แบ่งรางวัลในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
  • กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี
   • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท
  • กลุ่มอายุ 9 - 13 ปี
   • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
  • กลุ่มอายุ 14 - 18 ปี
   • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
 • ระดับประชาชนทั่วไป
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 200,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 100,000 มาท
  • และได้รับสิทธิ์ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ภายใต้เงื่อนไขที่ ปตท. กําหนด

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับเยาวชน จะได้รับสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง หรือในนามสถาบันสอนศิลปะ ภายใต้เงื่อนไขที่ ปตท. กําหนด
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัลจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด

กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัล

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลตกลงว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ ปตท. และตกลงโอนลิขสิทธิ์ในผลงานดังกล่าวให้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่ง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 • มีสิทธินําผลงานที่ได้รับรางวัลไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้โดยไม่มีค่าตอบแทน
 • ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลข้างต้นให้คํารับรองว่า ภายหลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ได้รับรางวัลแล้ว จะทําสัญญาโอนลิขสิทธิ์ในงานที่ได้รับรางวัลให้กับ ปตท. ต่อไปภายในระยะเวลาที่ ปตท. กําหนด

ติดดต่อสอบถาม

 • Facebook : หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา
 • โทร. 0 2537 1388
File attachments: 
Deadline: 
05 Jun 2023 10:00 to 21 Jun 2023 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.