^ Back to Top

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ประจําปี 2566 "Thailand Science Drama Competition 2023"

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ประจําปี 2566 "Thailand Science Drama Competition 2023"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ประจําปี 2566 "Thailand Science Drama Competition 2023" ภายใต้หัวข้อ "Producing Green, Consuming Clean" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปนําองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) มาบูรณาการร่วมกัน ในรูปแบบของละครวิทยาศาสตร์
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะการสื่อสาร การทํางานร่วมกับผู้อื่น และการใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเวทีในการแสดงความสามารถ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

แนวคิดหลัก (Theme)

 • หัวข้อการแสดง "Producing Green, Consuming Clean"
 • หลักการวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเค้าโครงเรื่อง ดนตรีประกอบ ต้องมีแหล่งที่มาและสามารถอ้างอิงได้
 • เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ต้องรวมอยู่ในบทละครและการแสดง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการประกวด

 • ละครวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละครเวที แบ่งเป็น 2 ประเภท
  • ประเภท ประถมศึกษา (Junior Category)
   นักแสดงมีอายุไม่เกิน 12 ปี ยกเว้นครูที่ปรึกษา/ผู้ควบคุมทีม และผู้ทํางานเบื้องหลัง (ผู้ที่เกิด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป)
  • ประเภท บุคคลทั่วไป (Open Category)
   ไม่จํากัดอายุ แต่ต้องมีนักแสดงอย่างน้อย 1 คน ที่อายุมากกว่า 12 ปี
 • ละครวิทยาศาสตร์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น
  • ประเภท ภาพยนตร์สั้น (Short Film Category)
  • ไม่จํากัดอายุ
 • จํานวนสมาชิกในทีม
  • สมาชิกในทีมทั้งหมด ไม่เกิน 15 คน
   • นักแสดงมีจํานวนไม่เกิน 12 คน ต่อทีม (สามารถทําหน้าที่ช่วยทํางานเบื้องหลังได้)
   • ครูที่ปรึกษา/ผู้ควบคุมทีม 1 คน (สามารถทําหน้าที่เป็นผู้ทํางานเบื้องหลังได้ แต่ไม่สามารถร่วมแสดงได้)
   • ผู้ทํางานเบื้องหลัง 2 คน (ไม่สามารถร่วมแสดงได้)
  • แต่ละหน่วยงาน หรือ สถาบันสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ทั้ง 3 ประเภท ไม่จํากัดจํานวนทีม
  • แต่ละทีมสามารถส่งประกวดได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น
  • ในกรณีที่หน่วยงาน/สถาบันส่งประกวดมากกว่า 1 ทีม นักแสดงของแต่ละทีมจะต้องไม่ซ้ำกัน แต่ผู้ทํางานเบื้องหลังของแต่ละทีมสามารถซ้ํากันได้
  • ครูที่ปรึกษา/ผู้ควบคุมทีม สามารถควบคุมและดูแลทีมมากกว่า 1 ทีม จากหน่วยงาน หรือ สถาบันเดียวกันได้

กติกาการผลิตคลิปวิดีโอ

 • เงื่อนไขคลิปวิดีโอแต่ละประเภท
  • ประเภทประถมศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป
  • เป็นการแสดงในรูปแบบละครเวที คลิปวิดีโอการแสดงต้องไม่มีการตัดต่อใด ๆ ไม่เปลี่ยนมุมกล้อง และไม่มีการซูมเข้า-ออก
  • ประเภทภาพยนตร์สั้น
  • มีการให้คะแนนเทคนิคการตัดต่อ ดังนั้นสามารถตัดต่อคลิปวิดีโอได้ และต้องมีคําบรรยายภาษาอังกฤษประกอบ (English Subtitle) ตลอดทั้งคลิป
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงเท่านั้น
  • เวลาที่ใช้ในการแสดง 5 - 7 นาที
  • แสดงเกินเวลาหรือน้อยกว่าเวลา ไม่เกิน 1 นาที หัก 1 คะแนน
  • แสดงเกินเวลาหรือน้อยกว่าเวลา ตั้งแต่ 1.01 นาทีเป็นต้นไป หัก 2 คะแนน
 • โปรดระบุชื่อทีม โรงเรียน/หน่วยงาน และประเภทการประกวดให้ชัดเจนในวิดีโอและชื่อไฟล์ที่ส่ง
  • คลิปการแสดง (Google Drive link) ต้องอยู่ในรูปแบบ .mp4 หรือ .mpeg
  • ลิงก์ YouTube ให้บันทึกหรือเผยแพร่แบบไม่เป็นสาธารณะในช่วงการประกวด
 • ผู้เข้าประกวดต้องมั่นใจว่า การบันทึกทั้งภาพและเสียงนั้นคมชัด เพื่อให้กรรมการเข้าใจเนื้อหา เข้าถึงบทบาทตัวละคร และสามารถตัดสินได้ง่าย
 • ส่งคลิปวิดีโอตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2566

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตสมัคร วันที่ 27 มีนาคม 2566 ขยายเวลาถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566
 • ส่งลิงก์คลิปวิดีโอการแสดงและบทการแสดงหรือบทละครฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2566 โดยส่งลิงก์คลิปวิดีโอการแสดง (Google Drive หรือ YouTube) และบทการแสดงหรือบทละคร (Script) ผ่านทาง Google Form

รางวัล ทุนการศึกษา และการสนับสนุน
รางวัลสําหรับผู้เข้าร่วมประกวด แต่ละประเภท

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท โล่ และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมชายและหญิง ทุนการศึกษา 2,000 บาท และเกียรติบัตร
 • เกียรติบัตรสําหรับผู้เข้าร่วมประกวด

หมายเหตุ ทั้งนี้รูปแบบและของรางวัล อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02 577 9999 ต่อ 1745, 1793 หรือ 06 1334 8000 (จันทร์ – ศุกร์)
 • อีเมล์ apichaya.p@nsm.or.th, asamapohn.t@nsm.or.th
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
23 Feb 2023 08:30 to 05 May 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.