^ Back to Top

ประกวดออกแบบสื่อใช้เสียง (PODCAST) และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ (INFOGRAPHIC) "คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย สานความเข้าใจสู่ NEW GEN"

ประกวดออกแบบสื่อใช้เสียง (PODCAST) และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ (INFOGRAPHIC) "คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย สานความเข้าใจสู่ NEW GEN"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อใช้เสียง (PODCAST) และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ (INFOGRAPHIC) ภายใต้หัวข้อ "คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย สานความเข้าใจสู่ NEW GEN" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ทุกสถาบันหรือเทียบเท่า อายุ 18 - 25 ปี ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • สมัครเข้าร่วมได้แบบเดี่ยว หรือไม่เกิน 3 คนต่อทีม
 • ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ภาพบัตรประชาชน และบัตรประจําตัวนักศึกษาในการสมัคร
 • ผลิตผลงานภายใต้รูปแบบ INFOGRAPHIC หรือ PODCAST โดยผู้เข้าประกวด 1 ท่านหรือ 1 ทีม
 • สามารถส่งผลงานได้ทั้ง 2 รูปแบบ โดยจํากัดรูปแบบละไม่เกิน 2 ผลงาน

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ (INFOGRAPHIC)
  • การส่งผลงานรอบแรก ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น.
  • สามารถส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น และต้องเป็นผู้ผลิตผลงานด้วยตนเองเท่านั้น
  • ผลิตผลงานภายใต้รูปแบบ INFOGRAPHIC โดยมีข้อกําหนดดังนี้
   • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .JPG ค่าสี RGB (ไฟล์ที่ใช้ออกแบบสามารถเป็น CMYK หรือ RGB ก็ได้)
   • ผลงานขนาด A3 (29.7 X 42 ซม.) แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้
   • ในชิ้นงานต้องมีตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของ คปภ.
   • ความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 DPI
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเป็นผลงานที่เคยนําไปเผยแพร่ในสื่อ หรือการประกวดอื่นๆ มาก่อน
  • ผู้เข้าประกวด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล อันได้แก่ เนื้อหา ภาพประกอบ เสียมประกอบ ฯลฯ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ การกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
  • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ คปภ. แต่ลิขสิทธิ์ของผลงานยังคงเป็นของผู้เข้าประกวดอย่างสมบูรณ์ โดยทาง คปภ. มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ผลงาน และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภทโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
  • ห้ามส่งผลงานในชื่อของผู้อื่น กรณีผลงานใดมีข้อสงสัย คณะกรรมการจัดงานสามารถใช้ดุลยพินิจ เชิญผู้ส่งผลงาน เท้าชี้แจงได้ทันที.
  • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
  • หากปรากฏว่าผลงานที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการฯ มีอํานาจในการตัดสินผู้เข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์ อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ประเภทสื่อใช้เสียง (PODCAST)
  • การส่งผลงานรอบแรก ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น.
  • สามารถส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น และต้องเป็นผู้ผลิตผลงานด้วยตนเองเท่านั้น
  • ผลงาน PODCAST ที่ส่งเข้าประกวด จํากัดความยาวไม่เกิน 3 นาที
  • ผลิตผลงานภายใต้รูปแบบไฟล์เสียง “PODCAST” โดย ใน 1 ชิ้นงานต้องประกอบไปด้วย
   • ไฟล์เสียง .MP4 คุณภาพเสียงพูดและเสียงประกอบ มีความคมชัด ฟังได้ง่าย สื่อสารได้ชัดเจน
   • ลิ้งค์ VIDEO อัพโหลดผ่านช่องทาง YOUTUBE ความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมภาพหน้าปก หรือวีดีโอผู้พูด ขนาดภาพ 1920X1080 PX (16:9) โดยในภาพต้องมีตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของ คปภ.
   • คําอธิบายคอนเซ็ปต์ บทพูด (สคริปต์) ในรูปแบบไฟล์ .DOC หรือ .PDF
   • ผลงานของ PODCAST ต้องนําเสนอเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ สร้างความความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ระบบการประกันภัยต่างๆ และบทบาทหน้าที่ รวมถึงความสําคัญของ สํานักงาน คปภ. ในการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทําซ้ำ ดัดแปลง หรือเป็นผลงานที่เคยนําไปเผยแพร่ในสื่อ หรือการประกวดอื่นๆ มาก่อน
  • ผู้เข้าประกวด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล อันได้แก่ เนื้อหา ภาพประกอบ เสียงประกอบ ฯลฯ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ การกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
  • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ คปภ. แต่ลิขสิทธิ์ของผลงานยังคงเป็นของผู้เข้าประกวดอย่างสมบูรณ์ โดยทาง คปภ. มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ผลงาน และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภทโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
  • ห้ามส่งผลงานในชื่อของผู้อื่น กรณีผลงานใดมีข้อสงสัย คณะกรรมการจัดงานสามารถใช้ดุลยพินิจ เชิญผู้ส่งผลงาน เข้าชี้แจงได้ทันที
  • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
  • หากปรากฏว่าผลงานที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการฯ มีอํานาจในการตัดสินผู้เข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์ อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล POPULAR VOTE จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • Email:  oiccampus@oic.or.th
 • LINE: @oiccampus2023
Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
26 Jan 2023 08:30 to 15 Feb 2023 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.