^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น "มหัศจรรย์แห่งรัก สร้างสรรค์พลังอันยิ่งใหญ่"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "มหัศจรรย์แห่งรัก สร้างสรรค์พลังอันยิ่งใหญ่"

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2555 เชิญชวน นักเรียน นิสิต / นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดภาพยนตร์สั้น "มหัศจรรย์แห่งรัก สร้างสรรค์พลังอันยิ่งใหญ่" ไม่จำกัดรูปแบบ ชิงเงินรางวัลรวม 22,000 บาท

วัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งดีงามที่คนในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน และส่งผลให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือกันและกัน เช่น วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในครอบครัว วัฒนธรรมการแต่งกาย

นอกจากนี้ วัฒนธรรมทางเพศเป็นอีกวัฒนธรรมที่วัยรุ่นควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของชายและหญิง เช่น เพศชาย เป็นเพศที่แข็งแรงกว่า มีความรับผิดชอบ เสียสละ ให้เกียรติผู้หญิง คอยช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าไม่ข่มเหง รังแก หรือเอาเปรียบผู้หญิง สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่โกรธง่าย ส่วนเพศหญิง มีกิริยามารยาทเรียบร้อย อ่อนโยน พูดจาอ่อนหวาน สุภาพ เอาใจใส่คนรอบข้าง รักนวลสงวนตัว แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับวัยและโอกาส จิตใจโอบอ้อมช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า

ปัญหา หลายประการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจเกิดจากพฤติกรรมทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศที่เปลี่ยนไป เช่น ผู้ชายไม่ให้เกียรติผู้หญิง ถูกเนื้อต้องตัวกันเกินความจำเป็น ผู้หญิงไม่รักนวลสงวนตัว มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จึงทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่จึงได้จัดประกวดภาพยนตร์สั้นขึ้นเพื่อ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น “ มหัศจรรย์แห่งรัก สร้างสรรค์พลังอันยิ่งใหญ่” เพื่อเผยแพร่สื่อ รณรงค์ให้เยาวชนมีความรักและหวงแหนในจารีตขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม มุ่งเน้นให้เยาวชนใช้ความรักในทางสร้างสรรค์ รวมถึงเฝ้าระวังความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และเพิ่มพื้นที่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านภาพยนตร์สั้นไม่จำกัดรูปแบบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงการแสดงออกและมีพฤติกรรมทางเพศอย่างเหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี และสะท้อนมุมมองวัฒนธรรมทางเพศของเด็กและเยาวชน โดยการรณรงค์ผ่านการประกวดภาพยนตร์สั้น
3. เพื่อเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาสื่อที่ดีต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
 2. นิสิต / นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป
 3. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรู้ความสามารถในการสร้างภาพยนตร์สั้น

หลักฐานการสมัครเข้าประกวด

 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรนักเรียน หรือ บัตรนิสิตนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การสมัครเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครเข้าประกวดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “ มหัศจรรย์แห่งรัก สร้างสรรค์พลังอันยิ่งใหญ่” จะต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ละเอียดชัดเจน พร้อมยอมรับกติกา และเงื่อนไขการประกวดทุกประการ
 2. การสมัครเข้าประกวด สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.pco.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งมาทาง E-mail :mail@pco.go.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมกับพล็อตเรื่องภาพยนตร์สั้น ความยาว 1 หน้ากระดาษ
 3. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานความยาว ไม่เกิน 15 นาที(รวม Intro title และ End credit) ด้วยตัวเอง หรือส่งมาทางไปรษณีย์ (EMS) ในรูปแบบของเอกสารและSoft File VCD หรือ DVD มาที่ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 108 ถนนแพร่-ลอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

การประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จะประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดแต่ละรางวัลทราบทาง โทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และสื่ออื่น ๆ ส่วนพิธีมอบรางวัลจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในประกาศผลการประกวด

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
ใช้เกณฑ์การตัดสินในคะแนนรวม 100 คะแนน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

 • แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 • เนื้อหา 30 คะแนน
 • รูปแบบการนำเสนอ (วิธีการเล่าเรื่อง) 30 คะแนน

เงื่อนไขในการประกวด

 • โครงเรื่องหนังสั้นที่นำเสนอต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
 • คณะกรรมการจะคัดเลือกภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาและการนำเสนอแปลกใหม่ น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยสามารถสร้างกระแสให้เยาวชนแสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกันใน สังคมอย่างมีความสุข
 • ไม่จำกัดรูปแบบ เทคนิค และวิธีการนำเสนอและจะต้องใส่ LOGO ของกระทรวงวัฒนธรรม ในตอนท้ายเรื่อง
 • ผลงานต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยก
 • ผลงานทุกชิ้นเป็นสิทธิ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดได้ทันที หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือผลงานมีการลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการการตัดสิน
คณะกรรมการผู้ตัดสินประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาพยนตร์ และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะทางเพศ รวมถึงนักจิตวิทยาเด็กและเยาวชน และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม
รางวัลการประกวด
ระดับมัธยมศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล + ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล + ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล + ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล + ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา / ประชาชนทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล + ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล + ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล + ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล + ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท

แนวทางการดำเนินงาน

 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาส่งเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่สนใจการสร้างภาพยนตร์สั้น สมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. จัดประกวดภาพยนตร์สั้นระดับจังหวัด
 3. ประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลภาพยนตร์ที่ชนะการประกวดระดับจังหวัด
 4. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
 5. เผยแพร่ภาพยนตร์สั้นที่ชนะการประกวด
 6. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เยาวชนไทยตระหนักถึงการแสดงออกและมีพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
 2. เสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างเครือข่าย เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กับหน่วยงานในภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

การเผยแพร่ผลงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จะนำภาพยนตร์สั้นที่ชนะการประกวดทั้ง 8 รางวัล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อ และให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่สำนักงานฯ เห็นสมควรต่อไป

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ และช่องทางการติดต่อ
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
108 ถนนแพร่-ลอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์. 054 625 496
E-mail :mail@pco.go.th
Facebook.com/phraeculture
www.pco.go.th

ผู้ประสานงาน
นางสาววิภากรณ์ ราชฟู นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 086 189 4039
E-mail : loledy@hotmail.com

ดาวน์โหลด : ใบสมัครประกวดหนังสั้น
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
22,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
20 Jun 2012 10:00 to 20 Jul 2012 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod