^ Back to Top

ประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ ๓

ประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ ๓

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ ๓ หัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้คนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้คนรุ่นใหม่ รู้จักการขอโทษ การให้อภัย บนท้องถนนมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้คนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจมารยาทการไหว้ การขอโทษ แบบไทยอย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้คนรุ่นใหม่ ใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์
 • เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แสดงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ ในเชิงรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่

ระดับการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม สมาชิกในทีมไม่เกิน ๓ คน ผู้ส่งผลงานส่งได้คนละหรือทีมละ ๑ ผลงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร

กติกาการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีความยาว ๒ – ๓ นาที โดยเนื้อหาของคลิปวีดิโอ ต้องมีแนวคิดในการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร สัญจรดี วิถีไทย หัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง"
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นคลิปที่ถ่ายทำจากกล้องดิจิทัล กล้องวีดิโอ โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก รูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 ความละเอียดแบบ HD
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สามารถนำเพลง "เพื่อนร่วมทาง" มาใช้ประกอบในคลิปวีดิโอได้ เช่น เนื้อร้อง หรือทำนอง สามารถดาวน์โหลดเพลง "เพื่อนร่วมทาง" ได้ที่ www.twtvdo.com
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 • ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง มีการแอบอ้าง หรือ เลียนแบบผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบ หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลออกได้ทันที และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานของผู้ประกวดทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

การรับสมัคร ส่งผลงาน และการประกวด

 • กำหนดการประกวด
  • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
  • ประกาศผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
  • กำหนดส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
  • ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
 • การสมัคร ผู้ประกวดต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ www.twtvdo.com หรือไปยังเว็บไซต์ ด้วยการกดลิ้งก์บนโลโก้การประกวดคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ ๓ หัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง"ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • การส่งผลงาน ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ www.twtvdo.com
 • ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตผลงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดการอบรม
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวด ตามความเหมาะสม

รอบการแข่งขัน
การประกวดทั้ง ๒ ระดับ แบ่งการประกวดเป็น ๒ รอบ คือ

 • รอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๒๖ ทีมหรือคน ประกอบด้วย
  • ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน
  • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน
 • รอบชิงชนะเลิศ มีจำนวน ๒๖ ทีมหรือคน (ระดับละ ๑๓ ทีมหรือคน) เพื่อตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ และชมเชย

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีความยาว ๒ - ๓ นาที โดยเนื้อหาของคลิปวีดิโอ ต้องมีแนวคิด ในการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร สัญจรดี วิถีไทย หัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง"
 • ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการนำเสนอ และการดำเนินเรื่องที่แปลกใหม่ สามารถสร้างจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นให้ผู้ชมที่เป็นประชาชนทั่วไป รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมไทย ได้ตระหนักถึงค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม จรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรให้บรรเทาเบาบางลง
 • การถ่ายทำ/การตัดต่อพื้นฐาน มีความคมชัด การใช้มุมกล้อง การบันทึกภาพและเสียง มีความชัดเจน
 • ผลงานจะต้องไม่มีภาพ เสียง เนื้อหา หรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมรุนแรง ภาพอนาจาร จนไม่สามารถนำไปเผยแพร่ได้

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ -  ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลผู้ผ่านรอบคัดเลือก รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๖ รางวัล
  • ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน
  • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน

ติดต่อสอบถาม

 • www.twtvdo.com
 • facebook: twtvdo
 • Line: @ThaiwaysTraffic
 • Instagram: ThaiwaysTraffic
 • twitter: ThaiwaysTraffic
 • YouTube: สัญจรดี วิถีไทย
Total Prize Money: 
800,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Dec 2022 08:30 to 13 Jan 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.