^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี "ยามศิลป์ปั้นดินฟาร์ม ครั้งที่ 1"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ยามศิลป์ปั้นดินฟาร์ม ครั้งที่ 1"

Pandin farm Art and gallery ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตภาคกลาง ตะวันออก สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ยามศิลป์ปั้นดินฟาร์ม ครั้งที่ 1" หัวข้อ "ปั้นดินฟาร์มตามความคิด" (ต้องการเห็นปั้นดินฟาร์มแบบไหน) ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ความรู้ความสามารถในการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรคผ์ผ่านสื่อการวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ "ปั้นดินฟาร์มตามความคิด"
 • เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) ตราหรือสัญลักษณ์ (Brand) ให้กลับกลุ่มนักเรียน (Stakeholder) และประชาชนโดยทั่วไป
 • เพื่อนำผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดมาใช้ประกอบในการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน

ระดับการประกวด

 • รุ่นระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 หรืออายุไม่เกิน 12 ปี
 • รุ่นระดับมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 หรืออายุไม่เกิน 18 ปี

หมายเหตุ รับสมัครระดับชั้นละ 100 คน

กติกาการประกวด

 • การวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ปั้นดินฟาร์มตามความคิด" เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่จำกัดแนวคิดและเทคนิค
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมอุปกรณ์มาแข่งขันที่ปั้นดินฟาร์มในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 วันที่10 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 - 16.00 น.
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้ใช้กระดาษ ร้อยปอนด์ ขนาด A2 (42x59 ซม.) หรือใช้เแผ่นเฟรม ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ระดับการศึกษา และชื่อสถาบันการศึกษา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะะดวกไว้ด้านหลังของภาพ
 • ผู้สมัครแข่งขันจะต้องลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มออนไลน์โดยทางเราจะลงประกาศไว้ในเฟสบุ๊คของ ปั้นดินฟาร์ม ในวันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2565 โดยถือเวลาสิ้นสุดการรับสมัครช่วง 16.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชนิดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของปั้นดินฟาร์ม การตัดสินการให้คะะแนนจะตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในวันที่แข่งขันและประกาศให้ทราบและรับมอบรางวัล ในเวลา 16.00 น. โดยการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้จัดถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดรับทราบกติกาและยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 • ความสวยงาม ความประณีต 30 คะแนน
 • ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กำหนด 40 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
  • ชนะเลิศรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 รางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวลัชมเชย 5 รางวัลเงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับมัธยมศึกษา
  • ชนะเลิศรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวลัเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวลัชมเชย 5 รางวัลเงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : ปั้นดินฟาร์ม
 • เบอร์ติดต่อ 081-864-3770 (คุณมานิต) / 090-095-3343 (คุณจักรินทร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Samatchanan Rodkoed

File attachments: 
Deadline: 
05 Oct 2022 08:30 to 20 Nov 2022 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.