^ Back to Top

ประกวดภาพวาด "รู้...รักการออม ตามคำสอนแม่"

ประกวดภาพวาด "รู้...รักการออม ตามคำสอนแม่"

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญบุตรหลานของสมาชิก กบข. และนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดของสมาชิก กบข. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด "รู้...รักการออม ตามคำสอนแม่" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • เป็นบุตรหลานของสมาชิก กบข. หรือ
 • เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดของสมาชิก กบข. ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า

โดยสมาชิก กบข. จะต้องลงนามรับรองผลงานของผู้เข้าประกวดด้วยตนเองเพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดว่าถูกต้องตามเงื่อนไข ทั้งนี้ หาก กบข. ตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดไม่ตรงตามเงื่อนไขขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานของผู้เข้าประกวด

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ไม่จำกัดรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสามารถออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวาดและลงสีด้วยมือได้ แต่ผลงานจะต้องมีขนาด A4
 • กรณีออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะต้องส่งไฟล์ให้แก่ กบข. ดังต่อไปนี้
  • ไฟล์ภาพสกุล .jpeg หรือ .png ที่่มีค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขนาดไฟล์ภาพไม่ต่ำกว่า 1 MB
  • ไฟล์ต้นฉบับสกุลไฟล์ AI หรือ PSD
 • กรณีออกแบบโดยใช้การวาดและลงสีด้วยมือ ให้สแกนภาพส่งมาเป็นไฟล์ .jpeg หรือ .png หรือ .pdf ได้ แต่ให้เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ด้วย
 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องและส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางอีเมล : pr@gpf.or.th หรือส่งผลงานและใบสมัครด้วยการอัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์สำหรับฝากไฟล์ เช่น Google Drive หรือ WeTransfer หรือ Dropbox ฯลฯ แล้วแนบลิงก์มาในอีเมลดังกล่าว
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
 • สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้น เท่านั้น ในกรณีที่มีการส่งผลงานมามากกว่า 1 ชิ้น คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากผลงานล่าสุดที่ส่งเข้าประกวด
 • ผลงานที่ส่งจะต้องสื่อความหมายสอดคล้องตามหัวข้อ“รู้...รักการออมตามคำแม่สอน” โดยสะท้อนความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ มีความสามารถทางศิลปะและเทคนิคการนำเสนอตามความถนัดส่วนบุคคล
 • ผู้ส่งผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลงผลงานของบุคคลอื่น และ
 • ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น รวมทั้งไม่เคยเผยแพร่ผลงานในสื่อใด ๆ รวมถึง
 • สื่อโซเชียลมีเดียทุกประเภทมาก่อน และไม่เคยส่งผลงานในการประกวดงานอื่นมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีลักษณะเป็นการลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่แสดงสัญลักษณ์หรือข้อความที่ดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม
 • เมื่อส่งผลงานเข้าประกวด จะถือว่าผู้ส่งผลงานยินยอมให้ กบข. เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
 • ส่วนบุคคลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา สถานศึกษา ภาพผลงาน ฯลฯ ผ่านเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ของ กบข. แล้ว รวมทั้งยินยอมให้ กบข. นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อทุกประเภทตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือการอื่นใดตามที่ กบข. พิจารณาเห็นสมควร ตลอดจนยินยอมให้ กบข. นำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นใด โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อนและ
 • ไม่ต้องเสียค่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือเสียค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ส่งผลงานตกลงให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงไฟล์ต้นฉบับ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กบข. รวมทั้งให้ กบข. เป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสิทธิ์อื่นใดในผลงานดังกล่าว
 • การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยคณะกรรมการที่ กบข. แต่งตั้งขึ้น ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด โดย กบข.
 • ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลที่ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดไม่ได้รับคัดเลือกในทุกกรณี
 • ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และคณะกรรมการที่ กบข. แต่งตั้งให้เป็นผู้ตัดสินผลงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจในการตัดสิทธิหรือยกเลิกหรือเพิกถอนผลการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น รวมทั้งขอคืนเงินรางวัลที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดได้
 • กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดหรือยกเลิกการประกวดได้  โดย กบข. จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 • เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน รวม 100 คะแนน
  • การสื่อความหมายสอดคล้องตรงตามหัวข้อที่ กบข. กำหนดไว้ 40 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ 30 คะแนน
  • ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคการนำเสนอผลงาน30 คะแนน
 • รายละเอียดการพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้นจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินการประกวดที่ กบข. แต่งตั้งขึ้น

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

 • 8 - 31 สิงหาคม 2565 เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวด
 • 1 - 2 กันยายน 2565 คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงาน
 • 5 – 15 กันยายน 2565 เปิดให้สมาชิก กบข. และบุคคลทั่วไปโหวตผลงานที่ชื่นชอบ (รางวัล Popular Vote)
 • 16 กันยายน 2565 รวบรวมคะแนนโหวตและสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบ
 • 19 กันยายน 2565 ประกาศผลรางวัล
 • 20 - 30 กันยายน 2565 มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลและของที่ระลึก

 • ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) จำนวน 6 รางวัล
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) จำนวน 6 รางวัล
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ปวช.) จำนวน 6 รางวัล
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • ระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า (ปริญญาตรี หรือ ปวส.) จำนวน 6 รางวัล
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล โดยคัดเลือกจากผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดทางเว็บไซต์ กบข. ซึ่งจะเปิดให้ลงคะแนนระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.
 • ของที่ระลึกจำนวน 50 รางวัล ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้ที่ร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบ (รางวัล Popular Vote) และเป็นผู้โชคดีจากการสุ่มจับรางวัลของ กบข.

หมายเหตุ เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • Line : @GPFcommunity

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุเมธ จุลมีวงษ์ / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
08 Aug 2022 08:30 to 31 Aug 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.