^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้นเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต"

ประกวดคลิปสั้นเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต"

กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 27 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด
ประกวดคลิปสั้นเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ในหัวข้อ "สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต"

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการแนะนำบริษัทเด็นโซ่
 • เพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทเด็นโซ่

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง / บุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 27 ปี
 • ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
 • ผู้ส่งผลงาน 1 ทีม (ไม่จำกัดจำนวนคน และสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน)
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
 • ผู้ส่งผลงานประกวดต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นเด็ดขาด หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ผลงานของตนที่ได้รับรางวัล เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่น-แนล เอเชีย จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด เป็นกรณีไป

หลักเกณฑ์ด้านเทคนิคการจัดทำ

 • ไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ resolution VDO (1920*1080) Format MP4 codec H.264 ที่ bitrate ขั้นต่ำ 8.5 Mbps
 • เนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องมีความยาว 3-5 นาที โดยรวม Title และ End Credit ทั้งหมด (ถ้ามี) และโดยท้ายคลิปจะต้องมีโลโก้ของเด็นโซ่ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดถือว่าผิดกติกา
 • เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัลหรือกล้องวีดีโอ หรือโทรศัพท์มือถือ หรือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่สร้างสรรค์ขึ้นจากโปรแกรม 2D หรือ 3D หรือโปรแกรมอื่น ๆ ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ (เทคนิคถ่ายทำ / ผลิต / ตัดต่อ)
 • คลิปวิดิโอจะต้องมีเนื้อหาการนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ในหัวข้อ "สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต"
 • โดยบริษัทฯ จะมีการจัด Webinar เพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทให้กับผู้เข้าร่วมประกวดในการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปทำคลิปวิดิโอ โดยสมาชิกทุกคนในทีมต้องเข้าร่วมทุกคน
 • คลิปวิดีโอต้องไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือรับรางวัลใด ๆ มาก่อนทั้งในและนอกประเทศ
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหา หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์ แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการสามารถเรียกคืนรางวัลได้การตัดสินของกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมประกวด การส่งใบสมัคร และผลงาน

 • รับสมัครผู้เข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ –19 สิงหาคม 2565 สมัครเข้าร่วมประกวดผ่านทาง Microsoft Form : https://forms.gle/gSmWAiEUAaCPc3DC6 เพื่อความสะดวกในการเชิญผู้เข้าประกวดเข้าร่วม Webinar
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครนี้ให้ครบถ้วน และสแกนส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาบัตรบัตรประจำตัวนักศึกษา (หรือ ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา) ของทุกคนในทีมมาที่ คุณดรินทร E-mail : darintorn.k@gmail.com เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงผู้เข้าประกวด
 • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามในใบสมัครสามารถทำได้ โดยการชี้แจงสาเหตุ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับทางผู้ดูแลโครงการ
 • เข้าร่วม Webinar เพื่อเข้าฟังข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท วันที่ 26 สิงหาคม 2565
 • การส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนคลิป แต่จะมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น และขอเป็นการส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยอัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive  แล้วส่ง link ผลงานพร้อม ชื่อคลิป  ชื่อทีม เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ คุณดรินทร E-mail: darintorn.k@gmail.com (ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2565)
 • รางวัล Popular Vote ทางบริษัทจะรวบรวมคลิปสร้างโพสต์อัลบั้ม “สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต” ลง Facebook: www.facebook.com/ThaiDENSOGroup โดยตัดสินจากยอดไลค์สูงสุด (เปิดโหวต 1 ธันวาคม 2565 – 16 มกราคม 2566 เวลา17:00 น.) หากมีการตรวจพบการเพิ่มไลค์แบบไม่ธรรมดา (ปั๊มไลค์) หรือวิธีอื่น ๆ ที่ทางทีมงานตรวจสอบว่าไม่เป็นธรรม ทางเพจจะทำการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมท่านนั้นในการรับรางวัล Popular Vote ทันที
 • ประกาศผลผู้รับรางวัลวันที่ 31 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ Facebook: www.facebook.com/ThaiDENSOGroup
 • กำหนดการมอบรางวัล : การมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกรางวัล ณ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ในเดือนมกราคม 2566 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาของเด็นโซ่ และห้องอุโมงค์ลมสำหรับการทดสอบรถ

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ภาพรวม : ด้านเนื้อหาสาระในการสื่อสารที่ตรงกับวัตถุประสงค์ 50
 • ความสร้างสรรค์ : แนวคิดและการเล่าเรื่อง 30
 • การผลิต : เทคนิค คุณภาพของภาพ เสียง และการตัดต่อ 20

หมายเหตุ

 • ยอดจำนวนผู้เข้าชม กดไลค์ กดแชร์ คือส่วนหนึ่งของการประกอบการพิจารณา
 • รางวัล Popular Vote นับจากยอดจำนวนผู้เข้าชม กดไลค์ กดแชร์ โดยต้องทำตามเทคนิคการจัดทำที่แจ้งไว้ด้านบน โดยจะนับยอดรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา17:00 น.

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (จํานวน 1 รางวัล)
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (ยอดจำนวนผู้เข้าชม กดไลค์ กดแชร์ สูงที่สุดบน Facebook)

หมายเหตุ

 • กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผุ้เข้าการแข่งขันรับรางวัลสูงสุดเท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % จากมูลค่าของเงินรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/ThaiDENSOGroup
 • E-mail: darintorn.k@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณดรินทร คุ้มสอาด / DENSO

Total Prize Money: 
90,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
03 Jul 2022 08:30 to 19 Aug 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.