^ Back to Top

ประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่12 ประจำปี 2563-2565

ประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่12 ประจำปี 2563-2565

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สำนักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดิน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ชุมชน และหน่วยงาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่12 ประจำปี 2563-2565 ชิงโล่พระราชทาน พร้อมเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล
  • ประเภทผู้ส่งผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
   • ประเภทบุคคล: ผู้ส่งผลงานประกวดต้องใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในที่ดินนั้น ๆ ตามกฎหมาย
   • ประเภทชุมชน และ/หรือ หน่วยงาน : ชุมชน วัด สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ภาคเอกชน และส่วนราชการที่ดำเนินการปลูกและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกร่วมกับชุมชน
  • ประเภทผลงาน แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่
   • ประเภทพื้นที่ลาดชัน
    หมายถึง พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีรูปแบบเป็นที่ประจักษ์และมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกสู่บุคคล ชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
   • ประเภทพื้นที่เชิงลาดแหล่งน้ำ/ไหล่ทาง
    หมายถึง พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ริมแหล่งน้ำธรรมชาติ และขุดสร้างขึ้น อาทิ ตลิ่งริมน้ำ แหล่งเก็บกักน้ำ เช่น ขอบบ่อ ขอบสระ คันดินถมสูง ไหล่ทาง โดยให้ความส าคัญด้านการป้องกัน การกร่อนหน้าดิน และการพังทลายของตลิ่งริมน้ำ/ไหล่ทางเป็นหลัก ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกสู่บุคคล ชุมชน โรงเรียน
   • ประเภทพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมและดินที่มีปัญหา
    หมายถึง พื้นที่ที่ให้ความสำคัญกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม หรือดินที่มีปัญหา อาทิ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเนื้อปูน ดินตื้น ดินลูกรัง ดินดาน ดินทรายจัด และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเป็นหลัก โดยมีการปฏิบัติและจัดการเป็นที่ประจักษ์ และมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกสู่บุคคล ชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น ๆ อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
   • ประเภทพื้นที่แหล่งเรียนรู้และขยายผล
    หมายถึง พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหญ้าแฝกเป็นหลัก มีศักยภาพสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกสู่สังคมชุมชนภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และเป็นแบบอย่างการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกได้อย่างถูกต้อง และช่วยสร้างเครือข่ายจากการขยายผล
   • ประเภทความยั่งยืน
    หมายถึง บุคคลที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานในโครงการประกวดฯ ด้านการปลูกและส่งเสริมการปลูก มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ยังมีการปลูกและขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ เผยแพร่องค์ความรู้ต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ จนถึงปัจจุบัน
   • ประเภทหน่วยงานและส่วนราชการที่ร่วมส่งเสริมการปลูกและขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
    หมายถึง หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริมการปลูกและขยายผลการปลูก เป็นต้นแบบการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งในพื้นที่ภายในหน่วยงานหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่ร่วมด าเนินการกับชุมชน รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
 2. ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อยดังนี้
  • ประเภทความคิดสร้างสรรค์
   หมายถึง มีการใช้ใบหญ้าแฝกมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุ หลักในการผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบงานหัตถกรรมหรือมีการใช้ เทคนิคอื่น ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ มีความโดดเด่นด้านการใช้เทคนิค ทักษะ ความชำนาญและแนวความคิดสร้างสรรค์ ชิ้นงานมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  • ประเภทการออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
   หมายถึง ผลงานที่ออกแบบและผลิตจากใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุหลัก นำมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ นำเสนอแนวคิดการออกแบบในรูปแบบใหม่ ๆ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน สามารถนำไปใช้งานและประโยชน์ใช้สอยได้จริง มีความเป็นไปได้ในการผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ สามารถจัดทำรายละเอียดรายการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ วิธีการ และขั้นตอนการผลิตมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และสามารถถ่ายทอดความรู้สำหรับการผลิตผลงานแก่ชุมชนได้ ภายหลังได้รับรางวัล

กำหนดระยะเวลา

 • ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565
 • ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2565

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดฯ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์ 02-537-1261, 063-198-7222, 098-453-8598
 • โทรสาร 02-537-3344
 • Email: passana.p@pttplc.com , benyatip_c@pttplc.com
 • สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ
File attachments: 
Deadline: 
18 May 2022 08:30 to 31 Jul 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.