^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน"

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สํานักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 16 - 40 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน" ชิงรางวัล

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีในภาพรวมระหว่างประเทศไทยและจีนผ่านงานเขียนเรียงความ

ข้อมูลผู้จัดการแข่งขัน

 • หน่วยงานเจ้าภาพ
  • สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย
  • ศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สํานักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน
 • หน่วยงานดำเนินการ
  • ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นการไทย-จีน
  • สถาบันขงจื้อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • หน่วยงานสนับสนุน
  • สมาคมครูจีน (ประเทศไทย)
  • สมาคมการค้าไทย-กว่างซี
  • ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน
  • นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33
  • ศูนย์วิจัยจีบศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 16 - 40 ปี
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน (เป็นผลงานเดี่ยว โดยผู้เข้าประกวดหนึ่งคนสามารถส่งได้หนึ่งผลงาน)
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องลงชื่อรับรองว่าผลงานที่เขียน เป็นผลงานของผู้เข้าประกวดจริงจึงจะถือเป็นผลงานที่สมบูรณ์ หากตรวจสอบแล้วว่าผลงานนั้นเป็นการลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่นหรือเป็นเท็จ จะถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะและผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตนเอง
 • เขียนเรียงความในหัวข้อ “เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน" ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ส่งโดยใช้รูปแบบตัวอักษร "TH SarabunPSK" ขนาด 16

การส่งผลงาน

 • สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2565
 • ส่งผลงานการประกวดได้ที่ e-mail : thailandpandacup@gmail.com

เกณฑ์การตัดสิน

 • องค์ประกอบ (คํานำ เนื้อเรื่อง สรุป) 20 คะแนน
 • เนื้อหา (สาระสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง ประเด็นน่าสนใจ ข้อมูลสนับสนุนชัดเจน ความยาวตามกําหนด) 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ (แปลูกใหม่ น่าสนใจ มีประโยชน์) 20 คะแนน
 • การใช้ภาษา ถูกต้อง สละสลวย ไม่วกวน 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ชนะะเลิศ 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 5 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 10 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
e-mail : thailandpandacup@gmail.com

File attachments: 
Deadline: 
05 May 2022 08:30 to 07 Jul 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.