^ Back to Top

ประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 7"

ประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 7"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 7" หัวข้อ "ออมลงทุนคุณทำได้" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัถตุประสงค์

 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางแผนบริหารเงินออมในรูปแบบออมลงทุนเพื่ออนาคต
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ให้ทุกสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออมด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวม พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ด้าน IT ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในมิติความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออม

หมวดการประกวด

 • หมวดที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน
  • ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  • แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
   • ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวะ, ปริญญาตรีทั่วประเทศ
   • ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และMotion Graphic / Infographic หรือการผสมผสาน
 • หมวดที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)
  • ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  • บุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ

ขั้นตอนการประกวด

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565 ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
 2. ผู้สมัครฯ สามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กำหนดทีม ได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน) โดยต้องระบุเลือกหมวดการประกวดผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 หมวด หากประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด
 3. ผู้สมัครฯ สามารถ Download เนื้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุนได้จาก Link ที่กำหนดให้ หรือจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com และ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาผลงาน
 4. ผู้สมัครฯ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม (Boot Camp) เพื่อรับฟังความรู้ด้านการเงิน เทคนิคการเล่าเรื่อง และการบริหารเวลาเป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ
 5. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของการประกวดทั้ง 2 หมวดการแข่งขัน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของการประกวดแต่ละประเภทจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันปิดโครงการ (บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครฯ สละสิทธิ์ในการรับรางวัล)

ลักษณะผลงาน

 • หมวดที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน
  • ผู้สมัครทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป ส่งผลงาน Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ในรูปแบบไฟล์ .JPEG หรือ.PDF จัดเรียงในขนาด A4
  • โดยส่งผลงาน ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
  • ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End credit) ขนาด 1920 x 1080 Full HD หรือสูงกว่า ไม่เกินวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
 • หมวดที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)
  • ผู้สมัครส่งผลงาน Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และEnd Credit) รูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG พร้อมเนื้อเรื่องย่อ จำนวน 1 หน้า
  • โดยส่งผลงานดังกล่าวภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
  • ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ Storyboard (ไม่จำกัดจำนวน) จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2565 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.)

รางวัลการประกวด

 • หมวดที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน
  • ประเภทนักเรียน นักศึกษา
   • ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • ประเภทบุคคลทั่วไป
   • ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • หมวดที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)
  • ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • ทีมชนะเลิศรางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวัล 5,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ popular Vote และเกียรติบัตรร่วมแข่งขันประกวดผลงาน

หมายเหตุ ทีมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
  383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
  กรุงเทพมหานคร 10600 ประเทศไทย
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 0-2861-4820 ต่อ 5510
 • E-mail : info@wealthmagik.com หรือ Thachasorn.kumi@wealthmagik.com
 • www.facebook.com/SoftwarePark.WealthMagik.Animation.Award

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pornnapa Keawim

Total Prize Money: 
275,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
02 Feb 2022 09:00 to 30 Apr 2022 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.