^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”

ประกวดภาพถ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หัวข้อการประกวด

 • PEA สว่างไสวทั่วไทย : ระบบจำหน่ายของPEA
 • PEA ใส่ใจบริการ  : งานบริการของ PEA
 • สว่างทั่วไทย เที่ยวไปทั่วทิศกับ PEA : PEA กับสถานที่ท่องเที่ยว
 • PEA พร้อมเคียงข้างคุณ  : กิจกรรมด้าน CSR ของ PEA
 • PEA สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย : งานสารคดี (Documentary)

ประเภทการประกวด

 • ประเภท นักเรียน-นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ประเภท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง PEA
 • ประเภท บุคคลทั่วไป

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์เข้าประกวดได้เพียง 1 ประเภทรุ่น และสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดหัวข้อในรุ่นที่เลือกสมัคร
 2. ผู้สมัคร 1 คน มารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 15 ภาพ ต่อ 1 หัวข้อ
 3. สำหรับผู้ที่ส่งผลงานภาพถ่ายใน หัวข้อ งานเชิงสารคดี (Documentary) ต้องถ่ายภาพที่สื่อถึงเรื่องราวต่อเนื่องกัน จำนวน 5 ภาพ พร้อมคำบรรยาย ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จำกัด ไม่เกิน 500 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4
 4. ผู้ถ่ายต้องระบุชื่อภาพ สถานที่ถ่ายภาพ พร้อมคำบรรยายภาพไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร
 5. วัตถุ หรือกิจกรรมใดๆ ในภาพ จะต้องเป็นสินทรัพย์ หรือกิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และจะต้องเป็นภาพที่บันทึกภายใน 5 ปีที่ผ่านมา ถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, Droneและ  Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
 9. ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 10. ไฟล์ภาพจากกล้อง Drone, Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพ เท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 11. ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 4,000 pixels
 12. การใช้ภาพภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบินโดรน ไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ โดยทางคณะผู้จัดอาจมีการขอเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 13. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 14. สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 15. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 16. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 17. ไฟล์ภาพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 18. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 19. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 20. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 17:00 น.
 • ประกาศผลรางวัล วันที่ 15 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร ภาพถ่ายพร้อมกรอบ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
E-mail : peaphoto2021@gmail.com

Total Prize Money: 
300,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
28 Oct 2021 09:00 to 30 Nov 2021 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.