^ Back to Top

ประกวดโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox”

ประกวดโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าประกวดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์
 2. สามารถประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อต่อยอดในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรมในชีวิตจริง
 3. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ด้านประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสาร และการเสนอแนะแนวทางการติดตามประเมินผล
 4. เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เข้าประกวดได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 5. เพื่อสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลที่ตอบโจทย์ยุคสมัย อันเป็นกลไกขับเคลื่อนสังคมในอนาคต
 6. เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานและภารกิจของ กฟผ. ในภาคประชาชน พร้อมรับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำไปสื่อสารอย่างเป็นระบบต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. บุคคลทั่วไปหรือนักศึกษา อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
 2. จัดตั้งสมาชิกไม่เกิน 3 คน

หมายเหตุ

 • สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการได้ประกาศชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อสมาชิกในทีมได้
 • ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง ผลงานของผู้อื่นทุกกรณี หรือเป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการอื่นแล้ว หากตรวจสอบพบจะดำเนินการตัดสิทธิ์ทันที

ขอบเขตของการเขียนแผนประชาสัมพันธ์

 1. ชื่อแผน
 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน
 3. กลยุทธ์หรือแนวความคิดสร้างสรรค์ที่จะสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจประโยชน์ ของ โครงการ EGATxWallbox
 4. แผนหรือกลยุทธ์ที่นำเสนอต้องคำนึงถึงความเป็นจริงและมีความเป็นไปได้ โดยแผนต้องประกอบด้วยเนื้อหา ต่อไปนี้
  • ที่มา ความสำคัญ และแนวคิดในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์
  • วัตถุประสงค์ในการทำแผนประชาสัมพันธ์
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมการรับสาร และช่องทางการเลือกใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย
  • กลยุทธ์ในการสื่อสาร แผนงาน กิจกรรมที่ใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
  • การกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ พร้อมกำหนดเครื่องมือ/ช่องทางการสื่อสารที่จะนำมาใช้
  • การประเมินผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
   โดยสรุปภาพรวมของแผนทั้งหมด โดยไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (Cordia New ขนาด 16 Point*) เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาสำคัญของแผนได้ในเวลาอันสั้น โดยมีเนื้อหาหลักๆ เช่น ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของแผน แนวคิดในการจัดทำแผน การกำหนดกลยุทธ์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น
 5. ระยะเวลาของแผน 1 ปี ตัวอย่างเช่น เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 (สามารถกำหนดช่วงเวลาทำแผนได้อิสระภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด)
 6. งบประมาณของแผนไม่เกิน 1 ล้านบาท
 7. แผนที่นำเสนอจะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารที่เป็นช่องทาง Online หรือ Digital 100%
 8. จัดส่งแผนประชาสัมพันธ์เป็นรูปแบบไฟล์ .PDF

กำหนดระยะเวลา
ส่งใบสมัครและผลงานตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 15,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 10,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท และประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล์ digiwar.contest@gmail.com
 • โทร. 0855547224
 • www.facebook.com/EGATDIGIWAR

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Digiwar Contest

Deadline: 
09 Sep 2021 05:29

Members Online

There are currently 0 users online.