^ Back to Top

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธเมาไม่ขับ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นสื่อรณรงค์จูงใจให้เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนถนนของสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพวินัยจราจร
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒuาความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึnษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน หรือเทียบเท่า (รวมถึงผู้ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี โท เอก และ ประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันทหาร ตำรวจหรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ) โดยจะศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาใดก็ได้
 • มีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น
 • เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาการประกวดอย่างครบถ้วน
 • หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นพนักงานหรือญาติของพนักงานบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย และ/หรือบริษัทในเครือ ต้องระบุในใบสมัครด้วยว่าตนเป็นพนักงานหรือญาติของพนักงานผู้ใด เพื่อความโปร่งใสในการตัดสินโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของภาพ Poster
ผู้ส่งผลงานออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร” โดยโปสเตอร์ที่ออกแบบนั้นสามารถใส่คำเชิญชวน หรือสโลแกนที่มุ่งเน้นรณรงค์พฤติกรรมการใส่ใจวินัยจราจรในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ ซึ่งผลงานสามารถจะนำไปใช้รณรงค์ปลูกฝังวินัยจราจรสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายที่ Project MSI ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564
 • ผลรางวัล Popular Vote จะตัดสินจากจำนวน Like ที่มีผู้กดให้โปสเตอร์บน Facebook ของ Project MSI ช่วงเวลาโหวต ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2564
  (หยุดนับจำนวน Like วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 16,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 8,000 บาท

หมายเหตุ จำนวนเงินรางวัลก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 082-459-6561, 061-838-5925
 • อีเมล orapin@ms-ins.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nukky Nest

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
08 Jun 2021 09:00 to 31 Jul 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.