^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ "หนึ่งชีวิตคำนึง" ชิงรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทการประกวด

 • ประเภทกลอนสุภาพ
  • ระดับนักเรียน (ระดับนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่่เรียนอยู่ในสถานศึกษา)
  • ระดับประชาชน (ระดับประชาชน หมายถึง บุคคลทั่่วไป, นักศึกษา)
 • ประเภทความเรียง
  • ระดับนักเรียน (ระดับนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่่เรียนอยู่ในสถานศึกษา)
  • ระดับประชาชน (ระดับประชาชน หมายถึง บุคคลทั่่วไป, นักศึกษา)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของต้นฉบับผลงานในทุกประเภท

 • ไม่จำกัดเพศ ส่วนอายุของผู้เขียนขึ้นอยู่กับระดับการประกวดที่ระบุ
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงาuเข้าประกวด
 • เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อเรื่องที่ส่งเข้าประnวดมาด้วย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
 • สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท (ประเภทละไม่เกิน ๑ ชิ้นงาน)
 • ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์, Font Cordia New จัดหน้ากระดาษเว้นด้านละ ๒.๕๔ เซนติเมตร ส่งเป็น File PDF และ Word อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ
 • ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสาร
 • หลังจากประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับ
 • โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้นไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นของผู้จัดงาน และเจ้าของผลงานร่วมกัน
 • กติกาเฉพาะของแต่ละประเภท
  • ประเภทกลอนสุภาพ – ความยาว ๖-๑๐ บท
  • ประเภทความเรียง – ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A๔

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • Download แบบฟอร์มสำหรับส่งผลงาน ให้ถูกระดับและประเภท
  เพื่อให้เอกสารผลงานการประกวดเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถ Download แบบฟอร์มสำหรับส่งผลงานได้จาก Website โดยกรุณา Download เอกสารให้ตรงกับระดับ และประเภทที่ท่านสมัครไว้ เนื่องจากในแบบฟอร์มมีระบุระดับและประเภทไว้เพื่อประโยชน์ในการรับผลงานและคัดเลือก
 • ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น คือ
  • ทาง E-mail : eugenie@csct.or.th ท่านสามารถส่งผลงานได้ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น คือ ๑. File PDF ๒. File Word (ต้องส่งให้ครบทั้ง ๒ รูปแบบ) กรุณาใส่ชื่อหัวข้อ E-mail “ส่งผลงาน (ตามด้วยชื่อ และ นามสกุล)” เช่น “ส่งผลงาน นายวฤทธิ์ แสงทอง
   หมายเหตุ แนะนำให้ส่งทาง Email ดีที่สุด
  • ทาง จดหมาย หรือด้วยตนเองโดยพิมพ์เป็นเอกสาร จัดส่งที่
   “สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย”
   ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
   ๑๒๒/๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
   เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
   หมายเหตุ สิ้นสุดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยยึดหลักฐานจากประทับเวลาส่ง Email และ ประทับตราไปรษณีย์สำหรับการส่งทางจดหมาย

ขั้นตอนการจัดประกวด

 • เปิดรับผลงาน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 • สิ้นสุดการรับผลงาน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
 • คณะกรรมการคัดกรองผลงาน ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 • คณะกรรมการตัดสินผลงาน ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ ทางเว็บไซต์ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
 • พิธีมอบรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ประเภทละ ๑ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
  • เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย
  • ประเภทละ ๒ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
  • เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
  ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
  ๑๒๒/ ๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
 • โทร. ๐-๒๖๘๑-๓๙๐๐ ต่อ ๑๘๐๑
 • โทรสาร. ๐-๒๖๘๑-๕๔๐๑
Deadline: 
26 May 2021 09:00 to 31 Aug 2021 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod