^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACICT Award 2021"

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACICT Award 2021"

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACICT Award 2021" ในแนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการแฟชั่นชั้นนำ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากผ้าศิลปาชีพหรือผ้าทอมือไทยในแต่ละภูมิภาค สู่การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมสู่ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย ที่ตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานนวัตศิลป์บนรากฐานขององค์ความรู้ และภูมิปัญญาดั้งเดิม

คุณสมบัติผู้สมัคร
แบ่งประเภทของการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ประเภท “บุคคลทั่วไป”
  • บุคคลทั่วไป (ส่งประกวดได้ทุก Gen ยกเว้น Gen-Z)
  • ส่งในลักษณะบุคคล หรือ เป็นทีม จำกัดไม่เกินทีมละ 3 คน กรณีส่งเป็นทีม สมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิก โดยภูมิภาคในการประกวดผลงาน จะยึดตามที่อยู่ในบัตรประชาชนของผู้สมัครเข้าประกวดเป็นหลัก
  • ไม่จำกัดว่าเคยมีผลงานออกแบบ หรือมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองมาก่อน
  • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เคยผ่านการประกวดมาก่อน หรือเป็นผลงานลอกเลียนจากที่ใด
  • สัญชาติไทย
 2. ประเภท “นิสิต/นักศึกษา”
  • นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • ส่งในลักษณะบุคคล หรือ เป็นทีม จำกัดไม่เกินทีมละ 3 คน กรณีส่งเป็นทีม สมาชิกในทีมจะต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น โดยภูมิภาคในการประกวดผลงาน จะยึดตามที่อยู่ของสถาบันการศึกษาของผู้สมัครเข้าประกวดเป็นหลัก
  • ไม่จำกัดว่าเคยมีผลงานออกแบบ หรือมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองมาก่อน
  • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เคยผ่านการประกวดมาก่อน หรือเป็นผลงานลอกเลียนจากที่ใด
  • สัญชาติไทย

หมายเหตุ กรณี นิสิต/นักศึกษา ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดใน Gen อื่นๆ นอกเหนือจาก Gen-Z ให้พิจารณารายละเอียดตามประเภทบุคคลทั่วไป

กำหนดการ

 • ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 ช่วงเปิดรับสมัคร
 • 1 – 4 กรกฎาคม 2564 พิจารณาภาพร่าง (โดยไม่ต้องนำเสนอด้วยตนเอง)
 • 7 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
 • 9-16 กรกฎาคม 2564 ผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรกนำเสนอภาพร่างผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยแบ่งตามภูมิภาค ดังนี้
  • 9 กรกฎาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 12 กรกฎาคม 2564 ภาคใต้
  • 14 กรกฎาคม 2564 ภาคเหนือ
  • 16 กรกฎาคม 2564 ภาคกลาง
 • 19 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบสอง รวมทั้งสิ้น 132 ราย/ทีม
 • 20 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง จำนวน 132 ราย/ ทีม ทั้ง 2 ประเภทของการประกวด ผลิตผลงานจริง
 • 24 สิงหาคม 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 29 สิงหาคม 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ภาคใต้
 • 4 กันยายน 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ภาคเหนือ
 • 10 กันยายน 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ภาคกลาง และ ประเภท “นิสิต/นักศึกษา” Generation Z การตัดสินผลงานรอบสุดท้าย พิธีมอบรางวัล
 • 11 กันยายน 2564 อบรมองค์ความรู้เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
 • 17 – 19 กันยายน 2564 กิจกรรมทดสอบตลาด สำหรับผู้ชนะการประกวด 13 ราย/ทีม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เงินสนับสนุน
เงินทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการในรูปแบบแฟชั่นโชว์ รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 132 ผลงาน ดังนี้

 1. ประเภท “บุคคลทั่วไป” ประกอบด้วย 3 รูปแบบ
  • ชุดผ้าไทยสำหรับ “Baby Boomer” เงินสนับสนุน 10,000 บาท/ราย ภูมิภาคละ 10 ผลงาน รวม 40 ผลงาน
  • ชุดผ้าไทยสำหรับ “Generation X” เงินสนับสนุน 10,000 บาท/ราย ภูมิภาคละ 10 ผลงาน รวม 40 ผลงาน
  • ชุดผ้าไทยสำหรับ “Generation Y” เงินสนับสนุน 10,000 บาท/ราย ภูมิภาคละ 10 ผลงาน รวม 40 ผลงาน
 2. ประเภท “นิสิต/นักศึกษา” ประกอบด้วย 1 รูปแบบ
  ชุดผ้าไทยสำหรับ “Generation Z” เงินสนับสนุน 10,000 บาท/ราย จำนวน 12 ผลงาน

เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศการประกวด SACICT Award จำนวน 2 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภท “บุคคลทั่วไป” จำนวน 12 รางวัล (เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) ดังนี้
  • ชุดผ้าไทยสำหรับ “Baby Boomer” ภูมิภาคละ 1 ผลงาน รวม 4 ผลงาน
  • ชุดผ้าไทยสำหรับ “Generation X” ภูมิภาคละ 1 ผลงาน รวม 4 ผลงาน
  • ชุดผ้าไทยสำหรับ “Generation Y” ภูมิภาคละ 1 ผลงาน รวม 4 ผลงาน
 2. ประเภท “นิสิต/นักศึกษา” ชุดผ้าไทยสำหรับ “Generation Z” จำนวน 1 รางวัล (เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ)
 3. รางวัลพิเศษ (Popular Vote) ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด จำนวน 1 รางวัล (เงินรางวัล 30,000 บาท)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 084-424-7464 , 063-094-4388
 • facebook : SACICT Award 2021 (www.facebook.com/Sacictaward2021)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

Total Prize Money: 
700,000 Baht
Deadline: 
15 May 2021 09:32

Members Online

There are currently 0 users online.