^ Back to Top

ประกวดแนวคิด การตลาด และการประชาสัมพันธ์ "Performance and Promotion Competition"

ประกวดแนวคิด การตลาด และการประชาสัมพันธ์ "Performance and Promotion Competition"

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดแนวคิด การตลาด และการประชาสัมพันธ์ "Performance and Promotion Competition" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์ ประจำปี 2564 หรือ Princess Galyani Vadhana International Music Festival 2021 ชิงเงินรางวัล

เงื่อนไขการแข่งขัน

 • ไม่จํากัดจํานวนสมาชิกในทีม แต่จํานวนผู้แสดงต้องไม่น้อยกว่า 2 คนแต่ไม่เกิน 10 คน
 • ผู้สมัครต้องมีอายุเฉลี่ยรวมภายในทีมไม่เกิน 30 ปี ภายในวันที่ส่งใบสมัคร
 • ต้องใช้เครื่องดนตรีคลาสสิกในการแสดงไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง
 • สามารถผสมผสานสื่ออื่น ๆ ในการแสดงได้
 • ต้องมีบทเพลงที่มีการผสมผสานเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านไทยอย่างน้อย 1 บทเพลง และมีเครื่องดนตรีไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
 • โปรแกรมการแสดงต้องประกอบไปด้วยดนตรีคลาสสิกแต่สามารถเปลี่ยนแปลงการนําเสนอ ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น เรียบเรียงใหม่ในรูปแบบหรือสไตล์ต่างๆ (Arrangment) การประพันธ์ใหม่ (New Composition) การปรับรูปแบบในการนําเสนอรูปแบบอื่น (Adaption) หรือการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ (Interdisciplinary) เป็นต้น จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เพลง (ความยาวไม่ต่ํากว่า 5 นาที)
 • เวลาของการแสดงรวมต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 35 นาที แต่ไม่เกิน 45 นาที (โดยไม่รวมเวลาการ set up และการจัดเก็บเวที)
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 ใบสมัคร เท่านั้น หากปรากฎมีชื่อซ้ํากันมากกว่า 1 ใบสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • การแสดงรอบสุดท้ายจะถูกจัดขึ้นที่ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอํานวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เท่านั้น
 • ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนําเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทําการใด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 • ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดยังคง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนําภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ
 • หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทําผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด
 • เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกําหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • การรับสมัคร 1 - 30 เมษายน 2564
 • การคัดเลือกผ่าน Teaser Video 5 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมนําเสนอ 7 พฤษภาคม 2554
 • การจับฉลากเพื่อจัดลําดับการแข่งขัน 12 พฤษภาคม 2554
 • การประกวดนําเสนอโครงการ 27 - 28 พฤษภาคม 2564
 • การประกาศผลรางวัล 28 พฤษภาคม 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 60,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 45,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 30,000 บาท
 • Best Performance Prize 5,000 บาท
 • Best Promotion Prize 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/PGVIM.Festival
 • email: musicfestival@pgvim.ac.th
 • 02-447-8594 ext.3101
Contest Type: 
Deadline: 
01 Apr 2021 09:00 to 30 Apr 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.