^ Back to Top

ประกวดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "Young Artists Talent #12"

ประกวดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "Young Artists Talent #12"

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "Young Artists Talent #12" ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ และประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับศิลปินรุ่นใหม่ โดยการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับ มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๗๐ ราย เพื่อการต่อยอด พัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ร่วมสมัยจากศิลปินที่มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ จากนั้นจะตัดสินผู้ชนะ ซึ่งได้รับเงินรางวัลจากการประกวด จํานวน ๓ ราย ทั้งนี้ ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการทั้งหมดจะได้นําไปจัดแสดงในนิทรรศการการแสดงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ ณ จังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะผลงาน
ผลงานจิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม (Sculpture) ภาพพิมพ์ (Printmaking) และสื่อผสม (Mixed Media) ทั้งนี้ ควรมีขนาดความยาวด้านละไม่เกิน ๑๐๐ เซนติเมตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร และเป็นนิสิต/นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การสมัครสําหรับนักศึกษาที่เคยได้รับคัดเลือกจากโครงการพัฒนา ศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ให้เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

การรับสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งเอกสาร การสมัคร ระบุหน้าซอง “โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ได้ที่
  ศูนย์หอศิลป์ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  ชั้น ๓ กระทรวงวัฒนธรรม
  เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
 • หมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (พิจารณาจากวันที่ ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)

ระยะเวลาดําเนินการ

 • เปิดรับผลงาน นับตั้งแต่วันประกาศ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
 • การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 • การอบรมพัฒนา ศิลปินรุ่นใหม่ (Online) (๔ หัวข้อ) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
 • กําหนดส่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
 • การตัดสินผู้ได้รับเงินรางวัล ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
 • ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับเงินรางวัล ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
 • การจัดแสดงนิทรรศการ มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔

ในการนี้ กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเลือก ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผู้ได้รับการตัดสินให้ได้รับเงินรางวัลจากการประกวดทั้ง ๓ ราย จะต้องสร้างสรรค์ ผลงานเพิ่มขึ้นอีก ๑ ชิ้น เพื่อนําไปจัดแสดงร่วมกับนิทรรศการการแสดงผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ ผู้ได้การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการตัดสินให้ได้รับเงินรางวัลข้างต้น จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ รายละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๕
 • www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture
Entry Fee: 
Deadline: 
26 Mar 2021 09:00 to 20 Apr 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.