^ Back to Top

Young Artists Talent #12

ประกวดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "Young Artists Talent #12"

ประกวดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "Young Artists Talent #12"

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "Young Artists Talent #12" ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2021-04-20 16:30
Subscribe to RSS - Young Artists Talent #12

Members Online

There are currently 0 users online.