^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุน นักออกแบบเครื่องแต่งกายรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยกําหนดให้นักออกแบบนําผ้าจากจังหวัด ชายแดนใต้มาใช้เป็นวัสดุหลักในการออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีความร่วมสมัย มุ่งหวังให้เกิดการรับรู้คุณค่า ของศิลปะและความงดงามของผ้าจากจังหวัดชายแดนใต้ และต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการ สร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • นิสิต นักศึกษา
 • นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดอายุและเพศ

หัวข้อการประกวด
“Batik City”
ผู้เข้าประกวดนําเสนอมรดกทางภูมิปัญญาประเภทสิ่งทอที่มีความหลากหลาย และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อําเภอของ จังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ซึ่งเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมการทําผ้าบาติก นําเสนอ ในรูปแบบใหม่ผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับทุกวัย และสามารถสวมใส่ได้จริง ในชีวิตประจําวัน เพื่อให้เกิดกระแสนิยมอยากสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยผ้าบาติก

ระยะเวลาจัดส่งผลงาน
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2564

การจัดส่งผลงาน
สามารถส่งแฟ้มผลงานตามช่องทาง ดังนี้

 • ด้วยตนเองที่ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 • ทางไปรษณีย์ที่
  โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้
  CONTEMPORARY SOUTHERN BATIK
  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม
  10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินสดรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทร 0 2209 3753

Total Prize Money: 
160,000 Baht
Deadline: 
01 Mar 2021 09:00 to 22 Mar 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.